SALTA NATURRESERVAT

Salta er en stor strandeng som ligger sør for fergeanlegget i Nedgården. Salta karaktiseres blant annet av enger med den svært salttolerante salturten og har mange plantearter som er tilpasset saltholdige forhold. Landhevingen sørger for at Salta stiger langsomt. For 150 år siden var Salta et sund som man kunne man seile gjennom med flatbunnet båt ved springflo. På den andre siden av strandengene - i sørøst – ligger våtmarksområdet Pølen, som er et yndet rastested for vadefugler under vår- og høsttrekket.