Åpen for å bygge 500 nye hytter

NRK ØSTFOLD SKRIVER 18. APRIL:

Tror på 500 nye hytter på Hvaler

Hvaler har mange hytter fra før, men nå jobbes det politisk for å gjøre det enklere å bygge ut og fortette enkelte hyttefelt. Endringen kan komme til høsten, sier ordføreren.

 

Politikerne på Hvaler kan åpne for mer hyttebygging, men ikke helt nær sjøen.

FOTO: JOHANNESSEN, SARA / SCANPIX

 

Lars Håkon PedersenJournalist

 Publisert i dag, for 47 minutter siden

 

Hvaler har i dag over 4300 hytter. Det tilsvarer nesten 48 hytter for hver kvadratkilometer av det populære øyriket i Østfold.

Toril Lundeby har hytte på Holterfeltet på Kirkøy, der Hvalers "hovedstad" Skjærhalden ligger. Her skal det bygges ni nye hytter, noe som er sjelden kost fordi det er et generelt hyttebyggeforbud i kommunen.

– Det synes jeg er greit. På dette feltet er det greit at det selges noen tomter, men det er bra at kommunen generelt har et stramt grep om det, sier Lundeby.

Byggingen kan skje fordi det er regulert som hyttetomter fra tidligere.

Snart kan det bli flere muligheter for det jobbes i kommunen med en fortetting av fem hytteområder.

Politisk vilje

Til nå har dette vært hindret av et regelverk som ville gi høye kostnader for kommunen med å få det til, sier ordfører Eivind Norman Borge (Frp).

 

Hvalerordfører Eivind Norman Borge har jobbet lenge for å myke opp reglene for bygging av hytter på Hvaler.

FOTO: ODD SKJERDAL / NRK

– De kan komme en politisk sak på dette til høsten der vi går inn for å forenkle reglene, sier han.

Hva nå med festeavgiften

- En oppfølging

På denne tiden i fjor skrev jeg et innlegg i HvalerNytt nr. 4 om festeavgiften.  Kort oppsummert omhandlet innlegget følgende.  EMD Strasbourg fastslo i 2012 at paragraf 33 i Tomtefesteloven, som omhandler hva bortfester kan kreve som regulering av festeavgiften stred mot menneskerettighetene og derfor måtte endres.  Regjeringen anket dommen, men anken ble avvist. Det ble så nedsatt et lovutvalg som skulle komme med forslag til endring av loven og de kom med sin innstilling 15. oktober i 2013 (NOU 2013:11).  Det var stor uenighet i lovutvalget. Deres forslag ble sendt ut på høring med frist 10. januar i år.

I og med at prosessen med å få endret loven på dette punktet ville ta tid vedtok Stortinget en midlertidig lov, som sier at gjeldende lov skal gjelde til en endring er vedtatt.  Det betyr altså at paragraf 33 i Tomtefesteloven fortsatt er den, som skal følges når det gjelder regulering av festeavgift.

Som sagt var det stor uenighet i lovutvalget om hvordan spørsmålet om regulering av festeavgiften skulle løses, og lovutkastet har møtt sterk kritikk fra mange kanter gjennom høringen. Etter påtrykk fra flere foreslo derfor justisdepartementet i sommer å utsette saken.  Dette sluttet Stortinget seg til og de vedtok at gjeldende lov skal gjelde fram til 1. juli 2015.  Det betyr altså at en lovendring må vedtas før neste sommer. Det er igangsatt en prosess som har som mål å få til dette.

Siste ord er altså ennå ikke sagt i denne saken. Husk at alle ajourførte og gjeldende lover finner du alltid på Lovdata.no.

6. november 2014

Petter Hagen

- See more at: http://www.hvalerhytteforening.no/2014/11/20/hva-na-med-festeavgiften/#sthash.WC0llkPy.dpuf

Første møte i samarbeidsforum mellom Hvaler kommune og Hvaler Hytteforening

Hvaler Hytteforening har i over et år fremmet samarbeid mellom hytteforeningen og Hvaler kommune gjennom møter med ordfører, rådmann og skattetakstnemnda. Vi har lenge ønsket faste møter med kommunen for å kunne være med å påvirke prosesser i kommunen.
Det ble derfor opprettet et ”Samarbeidsforum” bestående av 3 medlemmer fra styret i Hvaler Hytteforening, kommunalsjefen og næringsrådgiveren. I tillegg vil det på møtene komme representanter fra de ulike avdelingene/seksjonene i kommunen som vi ønsker å ta opp ting med
Vi hadde vårt første møte i dette forumet fredag 31.10.2014 med tema generell orientering, renovasjon, vann og avløp, kommunale planer, torghandel, parkering og HvalerNytt.
Renovasjon
Hyttefolket roses for renovasjon- og søppelhåndteringen. Det oppfordres fortsatt til å bruke miljøstasjonen på Sandbakken. Den er i hovedsak gratis å bruke. Det tas sikte på å modernisere stasjonen i løpet av 2015/16 slik at det blir mulig å ta imot flere fraksjoner som bl.a. plastavfall. Åpningstidene for miljøstasjonen finner du på kommunens hjemmesider. Det er blant annet åpent hver tirsdag kl. 07-kl 18 og lørdag kl. 09-kl 15, hele året.

Vårdugnaden
Kommunen vil sette inn annonse i HvalerNytt i mars med dato for vårdugnaden (planlegges før 17.mai 2015). Det vil da være mulig å kvitte seg med avfall gratis fra hus og hytter under vårdugnaden.

Kompostering
Reduksjon på ca. 32% av renovasjonsavgiften for de som har inngått avtale etter gjennomgått kurs og fremskaffet godkjent kompostbinge. Det blir arrangert kurs (info på kommunens hjemmesider og så vil det komme i HvalerNytt).

Vann og avløp
OBS! Oppfordring om å huske vannmåleravlesning når du forlater hytta for siste gang på høsten. Avdeling VARV sliter med å få inn vannmåleravlesinger fra vann – og kloakkabonnentene til tross for påminninger i Miljøkalenderen. Vann og avløpsabonnentene blir stadig purret, men det er dårlig med tilbakemeldingene. Hytteeierne som ikke melder inn vannforbruket, blir stipulert et vann- og kloakkforbruk etter areal som er på minimum 120 m3/år. Gjennomsnittsforbruket på en hytte i Hvaler kommune ligger på ca. 35 m3/år.

Smart Energi Vannmåler: Som nytt tiltak, vurderes muligheten for Smart Energi Vannmålere slik at vi skal kunne lese av vannforbruket til en hver tid, slik FEAS kan gjøre med de nye strømmålerne. I den forbindelse har kommunen tenkt å kontakte forsikringsselskapene for å høre om de kan være interessert i å være med på et samarbeid dersom det her også kan settes på en magnetventil som kan stenge ukontrollert vannbrudd som igjen kan medføre skader på bygning.

Status planarbeidet
Kommunen orienterte oss om at det fortsatt er om lag 800 ubebygde hyttetomter på Hvaler.
Det er politisk vedtatt å starte rullering av arealdelen i kommuneplanen. Dette stiller krav til medvirkning og innspill underveis i prosessen. Sjekk mer om dette på Hvaler kommunes hjemmeside.
Frist for innspill fra hytteforeningen og hytteeiere er 15.02.2015.

- See more at: http://www.hvalerhytteforening.no/2014/11/18/forste-mote-i-samarbeidsforum-mellom-hvaler-kommune-og-hvaler-hytteforening/#sthash.UuYh7sGK.dpuf

Høringsuttalelse fra Hvaler Hytteforening om regional kystsoneplan i Østfold

Hvaler Hytteforening har  gjennom 2014 fulgt opp  forslag til “Kystsoneplan for Østfold” ved å ha deltatt på møter med Østfold fylkeskommune, gitt skriftlige tilbakemeldinger og samarbeidet med Fredrikstad Hytteforening. “Kystsoneplanen for Østfold” ble lagt ut på høring og vi legger her ved vår uttalelse. Selve forslaget til regional kystsoneplan for Østfold finner du på Østfold fylkeskommunes hjemmeside.

Høringsuttalelse til regional kystsoneplan for Østfold:

Vi har mottatt høringsforslaget fra juni 2014 og har en del kommentarer.Først vil vi generelt si at vi finner mye positivt her, sett med hytteeiernes øyne.

I kapittel 5, Frilufts- og hytteliv er det mye bra. Kyststien med vedlikehold og videreutvikling trekkes frem. Her vil vi spesielt nevne bedre merking og tilgjengelige kart samt parkeringsplasser på egnede steder som viktig. Allemannsretten behandles også i dette kapitlet og her merker vi oss under strategier punktet «informasjon om allemannsretten med fokus på gjensidig ansvar». Dette anser vi som hytteeiere som viktig. Punktet 5.4 Hytteliv er blitt bra. Her har man fått med friluftsliv/folkehelse, betydningen i reiselivssammenheng og hyttefolkets betydning for kommunenes økonomi. Konklusjonen i siste avsnitt er god. Imidlertid mener vi at «de lokale hytteforeningen» bør byttes ut med «hyttefolket». Felles hytteforeninger kan organiseres på flere måter. Enten med enkeltmedlemmer eller med vel som medlemmer eller som en blanding av disse, men vil i alle tilfelle være møteplass og talerør for «hyttefolket».

I kapittel 6 Næring under pkt. 6.2 Reiseliv nevnes bærekraftige etableringer og spesifikt at »Det bør ikke åpnes for etableringer som kan utvikles til private hytter.» Dette anser vi som viktig i en kommune som har generelt byggeforbud for hytter. Denne type
etableringer som vi har sett noen av oppleves som svært urettferdig for hytteeiere som f.eks. har tomter som kunne gitt mulighet for hytter til barn, men som ikke får utnyttet dette potensialet p.g.a. byggeforbudet.

I kapittel 8 Retningslinjer er det en del ting vi reagerer på. Nederst på side 45 i høringsdokumentet finner vi uttrykket «uheldig bygging langs sjøen». Hva er «uheldig bygging»? Uttrykket er upresist og det bør finne en mer presis
formulering.

Under pkt. 8.3 Retningslinjer i strandsonen, avsnitt a) og i pkt. 8.6 Dispensasjons-behandling i 100-metersbeltet, nest siste avsnitt på s. 53 omtales uthus og flere enheter på samme eiendom. Vi synes at det er urimelig og sløsing med ressurser å rive uthus for å få lov til å utvide hytte med for eksempel våtrom og vi kan heller ikke se noen fornuftig grunn til at man ikke kan ha et frittstående uthus til oppbevaring av redskap, hagemøbler og lignende på sin hyttetomt. I pkt. 8.3 og pkt. 8.4 behandles også tillatt BRA for strandsonen og 100-metersbeltet. 90 m2 i strandsonen og 80 m2 i 100-metersbeltet. Vi mener at godkjent BRA for begge bør være den samme, 90 m2.

Dette var våre innspill og vi håper de blir ivaretatt.

 

Mvh

for Hvaler Hytteforening

Mona Flemmen
leder

- See more at: http://www.hvalerhytteforening.no/2014/10/26/horingsuttalelse-fra-hvaler-hytteforening-om-regional-kystsoneplan-for-ostfold/#sthash.7RboICwn.dpuf

Savner hyttelivet på Hvaler

ØNSKER Å LEIE HYTTE


Vi har fått inn en henvendelse fra Marit Andersen som ønsker å leie hytte på Hvaler. Hun har tidligere leid samme hytte i 20 år på rad, men har nå mistet den muligheten da hytten ble solgt. Er det noen som har en hytte eller bu ved havet på Hvaler og kan tenke seg utleie noen dager i året? Se Marits henvendelse/etterlysning her: www.visithvaler.no/sker-hytte-til-leie

Snart sier mange "takk for i år"!

Posted on 03.10.2014  by Mona Flemmen Posted in Diverse

Høsten har vært lang i år, men det ser nå ut til at høsten og det som da hører med at regn, vind og snart frost er i anmarsj.

Bruk litt ekstra tid på stenge hytta i år. Da får du en ekstra god start på våren. Den perioden av året som nå kommer er de tøffeste for hytta.  I tillegg til værforholdene er det mange som ikke ser etter hytta si i løpet av vinteren. Det er for øvrig noe vi anbefaler at dere gjør.

De aller fleste hyttene her på Hvaler har innlagt strøm og har du i tillegg innlagt vann- og kloakk er det lurt å la det stå på litt varme.  Det er smart å la det stå på en liten lunk i hytta. Det bør ikke være mer enn 7-10 grader. Da fryser ikke noe og hytta blir ikke helt nedkjølt.

Unngå muse-invasjon

Fjern alle matrester, og sett tørrvarer i plastbokser med lokk. Sjekk at det ikke er sprekker rundt dører og vinder hvor musa kan komme inn. Sett gjerne opp feller langs hytteveggen – flere desto bedre husmusa  beveger seg gjerne  ikke langt vekk fra sitt rede. Har du funnet en åpning der du er redd det kan komme inn mus. Rull sammen litt hønsenetting og bruk fugeskum da holder du musa ute.

Tak, takrenner og nedløp bør også sjekkes før du forlater hytta. Gå over vindskier og sjekk at ikke noe er løst eller trenger en spiker. Fjern løv og barnåler fra takrenner- og nedløp slik at vannet får renne fritt. Været blir mer ekstremt så det er viktig at vannet får rent vekk fra hytta. Er det sprekker i nedløpene på takrennene bytt dem ut snarest. Vann som står og renner mot en vegg kan fort gjøre veggen råtten.

Lag gjerne en årsplan for vedlikehold av hytta  –  dette vil vi komme mer tilbake til i HvalerNytt nr. 4 – med ønske om EN GOD HØST!

- See more at: http://www.hvalerhytteforening.no/2014/10/03/snart-sier-mange-takk-for-i-ar/#sthash.37kWBkGC.dpuf

 

Hyttefolkets bidrag til Hvalersamfunnet

Hyttefolkets bidrag til Hvalersamfunnet

Prosjektet “Kartlegging  av  Hyttefolkets  bidrag  til  Hvalersamfunnet”,  HTH,  ble  gjennomført  15.8.2012  til 31.12.2012.  Det  viktigste  målet  med  prosjektet  var å  frembringe  faktagrunnlag  om  hyttefolkets  bidrag  til verdiskaping på Hvaler, både sett  fra næringslivetsog hyttefolkets side.

Kartleggingen fastslår at hyttefolket på Hvaler helt klart bidrar til fellesskapet på Hvaler, både ved å skape grunnlag for og opprettholde det lokale næringslivet og lokalsamfunnet som sådan.

Næringslivaktører stipulerer at 50-90 % av omsetningen kan tillegges hyttefolket og ringvirkninger av hyttelivet i kommunen. Dette skaper arbeidsplasser hos lokale tilbydere både innen varehandel, bygg og anlegg og kultur/turistnæring. Hvaler kommune behandler hvert år et meget høyt antall byggesaker i forhold til kommunens faktiske størrelse og innbyggertall, noe som igjen bidrar til arbeidsplasser i offentlig sektor.

Både kommune og næringsliv fremhever klart og tydelig at hyttefolket har en sentral rolle for å utviklet Hvaler som et bærekraftig bo, fritids- og rekreasjonssted i fremtiden!

 

Les rapporten her……..

- See more at: http://www.hvalerhytteforening.no/tema/hyttefolkets-bidrag-til-hvalersamfunnet/#sthash.EjwZS8nO.dpuf

Nyopprettet «Samarbeidsforum» mellom Hvaler Kommune og Hvaler Hytteforening

Posted on 25.08.2014  by Mona Flemmen Posted in FacebookMøterPolitikk

Hvaler Hytteforening (HH) har i over et år arbeidet med å få frem et formalisert samarbeid mellom hytteforeningen og Hvaler kommune (HK) gjennom møter med ordfører, rådmann og skattetakstnemnda. Hytteforeningen har lenge ønsket å få til faste møter med kommunen blant annet for å kunne være med å påvirke prosesser i kommunen. Onsdag 20. august 2014 hadde styret i HH avtalt møte med kommunalsjef Hege C. Bjørnerud i Hvaler kommune. Kommunalsjefen har ansvar for kommunal teknikk, næring og kultur samt plan- og byggesaksavdelingen. Hytteforeningens agenda for møtet var å bli enige om områder hvor det vil være naturlig at Hvaler kommune og Hvaler Hytteforening samarbeider framover, samtidig som vi ønsket å gi kommunalsjefen et innblikk i rapporten ”Hyttefolkets bidrag til Hvalersamfunnet”. Kommunalsjefen innledet med å informere styret om at det nå fra 1.10.14 er ansatt en ny næringsrådgiver, som blant annet vil ha et ekstra ansvar for kontakt med hyttefolket på Hvaler. I tillegg orienterte Bjørnerud om prosjekter som kommunen har ønske om å igangsette eller har igangsatt. Hun ønsket Hvaler Hytteforening inn i det planlagte ”planverkstedet” med rullering av arealdelen av kommuneplanen. I tillegg ønsket hun HH sin deltakelse i ”torgutviklingsprosjektet” på Skjærhalden. Med disse samarbeidsprosjektene som et utgangspunkt var det naturlig at vi diskutert et mer fast samarbeid mellom oss i framtiden, enten med et utvalg eller et samarbeidsforum. Konklusjonen av møte ble at vi nå etablerer et ”Samarbeidsforum” bestående av 3 medlemmer fra styret i Hvaler Hytteforening, kommunalsjefen og næringsrådgiveren i tillegg til representanter fra ulike seksjoner/avdelinger avhengig av aktualitet og status på prosjekter og planer. En av hovedmålsettingene med møtene er utveksling av informasjon, drøftelser av pågående prosjekter, innspill til pågående prosjekter og gjensidige orienteringssaker. Styret i Hvaler Hytteforening er svært fornøyde med at det nå er etablert et ”Samarbeidsforum” mellom oss og Hvaler kommune, og at vi er ønsket velkommen inn i arbeidet med arealdelen av kommuneplanen i tillegg til prosjektet for utvikling av Skjærhalden torg. Første møte i Samarbeidsforum er fastsatt til fredag 31. oktober fra klokken 1200-1500 i kommunehuset på Hvaler. Det skal for øvrig nevnes at navnet på foraet ikke endelig er satt, men foreløpig er det en fin arbeidstittel «Samarbeidsforum». Det som nå er viktig for styret i HH er å få tilbakemeldinger fra dere medlemmer på områder dere mener vi skal ha fokus på i møtene. I tillegg kommer selvsagt de fanesakene som vi allerede har med tanke på; eiendomsskatt, tomtefeste, gang- og sykkelveier, farleden Borg havn, kystsoneplanen, parkeringsplasser og brygge- og båthavner. Nå er vi virkelig i gang – og styret har stor tro på dette arbeidet videre. Mottoet vårt med «Stå på – vær til stede – og la oss være synlige» – ser ut til å ha fått oss på rett vei! Hilsen Styret

- See more at: http://www.hvalerhytteforening.no/2014/08/25/nyopprettet-samarbeidsforum-mellom-hvaler-kommune-og-hvaler-hytteforening/#sthash.tWwrnNHY.dpuf

EIENDOMSSKATTEN PÅ HVALER

EIENDOMSSKATTEN PÅ HVALER

Publisert den 17.03.2014  av John Gundersen Publisert i Diverse

Kommunestyret på Hvaler vedtok å innføre eiendomsskatt på 2 promille fra 2013 for å opprettholde og styrke kommunens tjenester. Eiendomsskatten ble skrevet ut for alle faste eiendommer (både hytter og fastboende) i kommunen unntatt næringseiendom.

12 takstmenn var i aksjon og resultatet etter denne takseringen vet vi alle. Takseringen som ble utført førte til 711 klager og klagebehandlingen foregår for fullt i kommunen i skrivende stund. På hjemmesiden til kommunen kan vi lese at klagene vil være ferdig behandlet innen utgangen av februar 2014.

En god del av klagene er ferdig behandlet i klagesaksnemnda og klagerne har fått sine resultater. Vi i Hvaler Hytteforening har fått noen tilbakemeldinger som blant annet går på at klagerne synes tilbakemeldingen med vedtak fra kommunen virker som et standard svar, klagenemnda  har ikke kommentert eller gitt noen form for tilbakemelding på de punktene som klagerne har tatt utgangspunkt i.

I Fredrikstad blad den 12. februar hevdes det at rådmannen vil ha en snuoperasjon etter klagestormen på skattetakstene i Vikerhavn. Både fastboende og hyttefolk har reagert voldsomt på skattetakstene her og nå innrømmer også takstmannen i følge Fredrikstad blad, at han har tatt for hardt i. I veldig mange verserende klagesaker anbefaler takstmannen kommunen å sette ned verdiene i dette området. Kommunalsjef Einar G. Nilsen sier til Fredrikstad blad at kommunen fremmer takstmannens foreslåtte endring ukritisk for nemnda.

Nemnda fulgte opp dette i sitt møte 18. februar med millionavslag på mange av takstene i Vikerhavn. Men, vel og merke bare i de takstene som var til behandling som klagesaker. Leder av skattetakstnemnda, Knut Ramberg, sier at de som ikke klaget nå, har en ny mulighet til å klage på eiendomsskatten for 2014.

15. mars kan vi igjen lese i Fredrikstad blad at på sitt møte i skattetakstnemnda 25. februar var det 123 saker til behandling og i 90 % av klagesakene ble det gitt takstreduksjoner som varierer mellom 100.000 kroner og over 2 millioner kroner.

”Jeg synes tallene viser at det er et rettferdighetsprinsipp som råder og er det gjort feil, blir takstene rettet”, sier ordfører Eivind N. Borge. På spørsmål fra Fredrikstad blad om takstarbeidet har vært bra nok svarer han følgende: ”I etterkant ser vi at det har vært svært knapp tid. Det finner vi igjen i klagesakene og i resultatet av klagesaksbehandlingen. Men vi ser at berettigede klager blir tatt hensyn til”.

Styret i Hvaler Hytteforening ønsker å være best mulig orientert om klageresultatene , og vi ber derfor dere medlemmer om å gi oss en tilbakemelding om deres resultat.

Send derfor gjerne din tilbakemelding på mail til; post@hvalerhytteforening.no

I disse dager blir eiendomsskatten for 2014 lagt ut. Det betyr nye muligheter til å klage.

Har du annet du ønsker å formidle til oss kom med det. Følg også med på vår hjemmeside www. hvalerhytteforening.no eller vår Facebook side.

 

Fotokonkurranse 2014 – Årets bilde fra Hvaler!

 

Publisert den 11.03.2014  av Mona Flemmen Publisert i Diverse

Send inn dine beste foto fra Hvaler og få muligheten til å vinne 2 gavekort a kr kr 1000,- fra Bygger’n – på Vesterøy og Hvaler Rørleggerbedrift!

Last opp dine bilder her………

 

De innsendte bildene vil legges i et bildegalleri på vår nettside, der også fotografens navn blir oppgitt. Temaet for konkurransen er «Hvaler vær, natur og båtliv i ulike årstider».

Vinnerfotoet vil bli satt som forsidebilde på medlemsbladet HvalerNytt nr. 4 og det vil legges i en periode på foreningens Facebook og hjemmeside.

Slik deltar du:

-          Deltakerne kan sende inn maks 3 bilder hver

-          Du kan laste opp dine bilder her eller sende de til post@hvalerhytteforening.no

-          Innsendte bilder merkes med fotografens navn og beskrivelse av motiv og sted

-          Innsendingsfrist er 1.9.14. Vinnerbildet vil bli offentliggjort medio september på vår nettside

Regler og vilkår:

-          Bildene skal være tatt på Hvaler

-          Bildene må være i jpg-format og ha god oppløsning

-          Innsendere kan kun delta med bilder de selv har fotografert

-          Det er innsenders ansvar å sørge for å ha opphavsrett til bildene og sørge for at eventuelle personer på bildene har godkjent at bildene offentliggjøres

-          Ved bilder av barn må foreldre samtykke på barnets vegne inntil barnet er 15 år

-          Rettstridig, upassende eller krenkende materiale vil bli forkastet

-          Dersom et bilde er manipulert, plikter innsender å opplyse om det

Hvaler Hytteforening forbeholder seg retten til fritt å kunne bruke innsendte bilder vederlagsfritt og i opprinnelig eller redigert utgave på foreningens nettsider, i sosiale medier, profileringsarbeid, annonsering og i annet trykket materiell. Vi vil etterstrebe med å kreditere bildene med fotografens navn og sted.

 

Har du spørsmål om konkurransen, kontakt: post@hvalerhytteforening.no

- See more at: http://www.hvalerhytteforening.no/2014/03/11/fotokonkurranse-arets-bilde-2014/#sthash.iDIqtFSQ.dpuf

Status gang- og sykkelvei kombinert med kabelgate

Publisert den 20.02.2014  av Mona Flemmen Publisert i Diverse

Siste nytt i henhold til Fredrikstad Blad  er at det nå har vært et møte mellom Fredrikstad kommune, Hvaler kommune og Hafslund Nett hvor de har håper å komme frem til en felles løsning før sommeren. Dersom de kommer frem til en felles løsning vil Hafslund sende inn en ny konsesjonssøknad til NVE basert på den omforente løsningen. Partene vil nå arbeide videre hver for med elementer som leveringssikkerheten på kabel i bakke kontra luftspenn, og ikke minst den økonomiske siden. Det skal gjennomføres et nytt møte mellom partene rett over påske.

Styret i Hvaler Hytteforening vil i sitt møte med rådmann Dag W. Eriksen i begynnelsen av mars fronte foreningens syn om at en kombinasjon av disse to elementene er eneste løsning. Det er ikke akseptabelt at det monteres monstermaster på Hvaler samtidig som vi alle “skriker” etter gang- og sykkelveier for å kunne ferdes trygt på Hvaler! Vi oppfordrer alle til å følge saken nøye og komme med innspill.

- See more at: http://www.hvalerhytteforening.no/2014/02/20/status-gang-og-sykkelvei-kombinert-med-kabelgate/#sthash.vBs7OZFB.dpuf

Hyttefolket på Hvaler støtter Hvaler Kulturvernforening

Publisert den 18.02.2014  av Mona Flemmen Publisert i Diverse

Dere gjør et viktig arbeid og jeg vil gjerne bli medlem. Har vært “badegjest” i Utgårdskilen siden 1964, så jeg husker mye av det som er borte i dag”.

Denne mailen fra Erik Ø. som “tikket inn i dag”, er svært hyggelig å få, men på ingen måte enestående.

At hyttebefolkningen på Hvaler støtter, og har glede av, det mangesidige arbeidet i regi av Hvaler Kulturvernforening, får vijevnlig bevis for:

  • Gjennom hytteforeningens pengestøtte  til arbeidet med utvikling av Brottet ( kr 20 000,- i 2011 )
  • Gjennom en lokal velforening (Liatoppen på Skjelsbu) som i fjor vedtok å støtte foreningen med kr 5 000,-
  • Ved å stille til dugnad i  forbindelse med arrangementene i Brottet
  • Ved å være bidragsyter i det  kulturhistoriske arbeidet
  • Gjennom å ta kontakt for søken  etter steds- og sletsnavn.
  • Som publikum i Brottet
  • Ved å tegne medlemsskap  -   kr 250,- for enkeltmedlemmer/kr 350, - familie

På vegne av Hvaler kulturvernforening oppfordrer jeg flere til å støtte foreningen , gjerne på dugnad, men ikke minst gjennom å tegne medlemsskap. Opplysninger finner du på Kontakt oss – bli med oss

For øvrig vil vi oppfordre deg som søker kunnskap om kystens kultur og historie til å beøke oss både på hjemmesiden  http://hvalerkulturvernforening.wordpress.com/ og på facebook https://www.facebook.com/hvalerkulturvernforening?fref=ts

 

 

Med hilsen

Paul Henriksen

leder i Hvaler Kulturvernforening

paulh@online.no /  41463771

- See more at: http://www.hvalerhytteforening.no/2014/02/18/hyttefolket-pa-hvaler-stotter-hvaler-kulturvernforening/#sthash.Lz5q08QB.dpuf

Min side – din egen side for medlemsinformasjon

Publisert den 24.01.2014  av admin Publisert i DiverseMedlemskap 3 Kommentarer

Nå kan du oppdatere din egen medlemsinformasjon på Min side.

Hvaler Hytteforening har tatt i bruk et nytt medlemssystem som gjør det enklere for våre medlemmer å oppdatere sin medlemsinformasjon. Nå kan du selv sjekke på Min side at vi har korrekte oppkysninger om deg og oppdatere disse selv.

Personlig informasjon og sikkerhet

Hvaler Hytteforening lagrer begrenset informasjon om det enkelte medlem slik som ditt navn, adresse og epost, men vi behandler uansett dette som personlige informasjon. Vi har derfor gjort og gjør vårt beste for at kun du og godkjente personer med berettiget behov for informasjonen får tilgang til denne informasjonen. Hvis du finner forhold du mener kan forbedres med hensyn til sikkerhet ber vi om at du kontakter oss på webmaster@hvalerhytteforening.no.

Slik går du frem for å sjekke og oppdatere dine medlemsinformasjon

Det er enklere enn du tror.  Det eneste du behøver å huske er din egen epost adresse!

 

 1. Velg Min side i hovedmenyen

 

- See more at: http://www.hvalerhytteforening.no/2014/01/24/min-side-na-kan-du-oppdatere-din-egen-medlemsinformasjon/#sthash.9Y58C21j.dpuf

Nytt år – nye muligheter!

 

Publisert den 17.01.2014  av Mona Flemmen Publisert i DiverseKultur og historie

Godt nyttår til dere alle! Snøen laver ned over hele Østlandet, så nå er det en vakker vinterdrakt over øyriket. Styret ønsker å minne dere alle på at vi trenger flere medlemmer i foreningen. Bli en bidragsyter til dette ved å snakke med nabo venner og bekjente som liker Hvaler. Det går jo til og med an å gi et medlemsskap i gave til nærmerste familie f.eks. som ofte ferier på hytta. Styret arbeider i disse dager å planlegge medlemsdagen på Byggern den 29.3. kl 1200. Gi oss en melding om du har planlagt å komme, så er vi litt forberedt. Det er lovet gode tilbud fra de ulike aktørene som stiller den dagen. Dette vil være en lettvint måte å komme i kontakt med aktuell leverandør for tjenester på de ting flere av oss sikkert skulle ha ordnet. I løpet av et par uker vil vi også sende ut medlemskontigenten for 2014. Styret håper flest mulig betaler innenfor oppsatte frist da driftsbudsjettet til foreningen baserer seg på disse inntektene og slik at vi slipper purringer, noe som er svært kostbart. Styret vil fortsette sitt arbeid med å ha fokus på de kommunale myndigheter og følge opp disse etter beste evne så det ser ut til at det høye aktivitetsnivået som har vært høsten 2013 bare vil fortsette. Vi arbeider også nå opp til at det skal opprettes en egen “Min Side” her på nettsiden slik at dere selv kan ajourføre adresser, telefonnumre osv. Av andre aktiviteter er som nevnt over rekruttering av nye medlemmer. Det viser seg nå i flere fora at det blir lagt merke til at Hytteforeningen er tilstede og vi blir enda sterkere faktor når vi blir enda flere. Har du noen forslag til oss eller andre tanker og ideer er vi åpne for dette – skriv på nettsiden og vi holder kontakten!

- See more at: http://www.hvalerhytteforening.no/2014/01/17/nytt-ar-nye-muligheter/#sthash.ghTDB3jW.dpuf