Soppskader i hjemmet

Sopp utgjør i dag ett stort problem som skadegjører i både nye og eldre hus. For å få en soppskade inne i en bygning må det være fuktighet til stede over en viss tid, tilgang på næring, egnet temperatur og oksygen.

Proff Soppsanering

 

Sopp utgjør ett stort problem som skadegjører i både nye og eldre hus. For å få en soppskade inne i en bygning må det være fuktighet til stede over en viss tid, tilgang på organisk materiale, egnet temperatur og oksygen. Fuktigheten stammer i mange tilfeller fra lekkasjer, stigende grunnfukt, kuldebroer, kondens, feilkonstruksjoner og dårlig ventilering.
          
Soppskader i bygninger koster samfunnet og den enkelte huseier enorme beløp. Årlig representerer angrep av råtesopp og muggsopp en større andel skader enn for eksempel brannskader.
 
Det finnes forskjellige arter sopp i bygninger som representerer både konstruksjonsmessige og helsemessige plager. Råtesopper utgjør et problem i forhold til bærende konstruksjoner ved at angrepne partier råtner og svekkes, mens muggsopper skaper helsemessige problemer som astma og allergier.

Ekte hussopp (Serpula lacrymans) regnes for å være den mest fryktede skadesoppen i hus i Nord-Europa.

For å kunne tilby en fullgod utbedring av et soppangrep er det avgjørende å ha kunnskap om soppens biologi, bygningkonstruksjon, samt tilgang til egnet utstyr og preparater.


Sopptjenester:
- Befaringer.
- Analyser.
- Rapporter.
- Tiltaksbeskrivelser.

Egne håndverkere avdekker, sanerer og gjenoppbygger.

Forebyggende tiltak og montering av avfuktere.
 

 

Hva er radon?

Radon er en fargeløs radioaktiv gass, uten lukt eller smak, som siver inn i huset gjennom grunnen. I følge NGU (Norges geologiske undersøkelser) er det ca. 175 000 boliger i Norge med for høye radonverdier. 300 mennesker i Norge dør av lungekreft årlig som følge av radonstråling.
 
Radongassen dannes av naturlige radioaktive stoffer i berggrunnen, og i noen tilfeller kan radon også komme fra brønnvann, visse bygningsmaterialer (steinheller, betong osv.), eller fra transporterte fyllmasser. Norge er et av de landene i verden som har høyest konsentrasjon av radongass i inneluft. Dette skyldes blant annet våre geologiske og klimatiske forhold. Radon måles i enheten Becquerel per kubikkmeter (Bq/m3), som sier hvor mange radonatomer som sender ut radioaktiv stråling i hver kubikkmeter luft per sekund.


Statens strålevern

Statens Strålevern anbefaler alle å måle radon, og har satt en grense på 100 Bq/m³ for når man bør iverksette tiltak. Radonkonsentrasjonene i inneluft i norske boliger har økt de siste 20 - 30 årene, og er ofte høyest i nyere boliger. Dette skyldes at vi bygger ”tette og isolerte” hus med liten utlufting, noe som fører til at radongassen ”hoper seg opp inne”. Stor temperaturforskjell mellom inne- og uteluft, særlig om vinteren, kan skape et undertrykk, som kan bidra til økt innstrømning av radon.

 


Proff Service tilbyr:

Uforpliktende befaringer.
Råd og veiledning.
24 timers beredskapstelefon 02416.
Legging av radonduk og rør i grunnen på nybygg (lovpålagt).
Analyser og målinger av radon i alle typer bygg.
Langtids sporfilmmålinger og elektronisk korttids måling.
Montering av balansert ventilasjon.
Montering av radonavsug for å skape undertrykk i grunn under bygg


Prosedyre for måling av radon med sporfilm:

  • Målingen må utføres i vinterhalvåret (oktober til april).
  • Proff utplasserer sporfilm i bygget (normalt med 2-5 i leilighet/bolig.
  • Sporfilm skal stå i minst 2 måneder og Proff samler dem inn.
  • Sendes til analyse ved samarbeidende laboratorium.
  • Rapport med målte radonverdier presenteres for kunde.
  • Ved for høye verdier anbefales tiltak for å redusere radonstråling.

Bekjempelse av skadedyr

Basert på lang erfaring og kompetanse har Proff utviklet gode og effektive behandlingsmetoder og vi tilbyr bekjempelse av alle typer skadedyr.

Noen dyrearter har tilpasset seg et liv i våre bygg der de ofte finner rikelig med mat, trygge formeringsplasser og på kort tid blir mange. 

Rotter, mus og maur er en naturlig del av vår fauna og de har sin rettmessige plass her. Men de har gjennom generasjoner tilpasset seg oss og våre bygg der vi tilbyr dem både husly, mat og beskyttelse.

Proff Service AS tilbyr forebyggende serviceavtaler mot rotter, mus, maur, kakerlakker, fluer, biller og møll, for å redusere muligheten for at de tar seg inn, formerer seg og fører til skade og smittespredning. 
 
Ved å foreta rutinemessige kontroller for å avdekke og utbedre forhold som kan føre til skadedyr, vil vi ofte kunne unngå at problemer oppstår. Om det allikevel oppstår aktivitet vil bekjempelse utføres med effektive og miljøvennlige midler og metoder (substitusjonsprinsippet).

 

Forebygg før problemer oppstår

Ved akutte problemer med skadedyr kan Proff kontaktes på telefon 02416. (døgnvakt) Uforpliktende befaringer og tilbud på forebyggende avtaler :-)

Inspeksjon
For å kartlegge omfang av eksisterende problemer og avdekke forhold som kan føre til at det oppstår problemer med skadedyr.

Sanering / bekjempelse
Av alle type skadedyr. (rotter, mus, maur, veps, veggdyr, etc)


Serviceavtaler
Forebyggende besøk og tiltak for å beskytte bedrifter og private husstander mot skadedyr.

Akutt bistand
Kontakt med en offentlig godkjent skadedyrbekjemper på vakttelefon 02416