OPPLEV FRILUFTSLIVET

OPPLEV FRILUFTSLIVET PÅ HVALER

Skjærgården og det helt spesielle miljøet i de rustikke øysamfunnene har en magnetisk tiltrekningskraft på besøkende, enten de kommer med bil, buss eller båt. I hektiske sommeruker mangedobles kommunens innbyggertall med alle hytte- og feriegjestene. En fantastisk skjærgård og en kystlinje på til sammen 691 kilometer gjør at Hvaler har plass nok til alle - hele året.

Men -  stadig flere oppdager at Hvaler har uendelig mye mer å by på. Også vinterstid gjør det godt med en rusletur eller en tur til Herføl med fergen for virkelig å kjenne på været og den skiftende naturen. Som en kontrast til kystmiljøet kan du også oppleve innlandsidyll med sjelden flora og et rikt dyreliv.  De største av Hvalerøyene inneholder store skogområder med nær sagt all den skogstypen du kan finne i Skandinavia. Her veksler skogen fra barskog til fuktig svartorsumpskog. Og det beste av alt er at du som turgåer eller syklist kan ta i bruk all den herlige naturen, enten via stier eller over blankskurte svaberg. 

YTRE HVALER NASJONALPARK

Ytre Hvaler Nasjonalpark

Skjærgården på Hvaler er et av de viktigste områdene i Norge for rekreasjon og friluftsliv. Hvalerarkipelets 506 kilometer lange kystlinje er en oase for for besøkende sommer som vinter. Med skjærgårdsnatur, måkeskrik og et mylder av aktiviteter er dette et yndet reisemål for lokalbefolkningen og turister. I september 2009 ble store deler av denne skjærgården en del av Ytre Hvaler Nasjonalpark

#ytrehvalernasjonalpark

 

 

 

Et nasjonalt paradis 

Det har lenge vært kjent at skjærgården vest for Hvaler har holdt naturverdier og en kulturhistorie av stor verdi. Og området har opp gjennom årene gradvis blitt tatt vare på gjennom sikring av friluftsområder, strandsonevern, verneplaner og kommuneplaner. De norske nasjonalparkene ligger stort sett i fjellet, men den største artsrikdommen er faktisk knyttet til lavlandet, og særlig til kysten, der land og hav møtes. En endring av lovverket i 2009 gjorde det mulig å opprette nasjonalparker med større innslag av privat grunn. Tidligere hadde lovverket et krav om at hoveddelen av grunnen skulle være statseid. Ytre Hvaler Nasjonalpark ble den første nasjonalparken i Norge som ligger på kysten og ikke innenlands. På andre siden av Oslofjorden  ble Færder Nasjonalpark opprettet august 2013, og ble dermed Norges andre marine nasjonalpark.

 

MELLOM HVALER I ØSTFOLD OG GREBBESTAD I BOHUSLÄN LIGGER NOE AV DET VAKRESTE HAVOMRÅDET I HELE SKANDINAVIA; EN FANTASTISK SKJÆRGÅRD, NÆRMEST UBERØRT NATUR PÅ ØYER OG HOLMER, OG ET HAV SOM SKJULER BÅDE UNIKE KORALLREV OG FISKESLAG. OMRÅDET ER BLITT ET ELDORADO FOR EN STADIG STØRRE TURISME – BÅDE TIL VANNS OG TIL LAND. I 2009 BLE DET ETABLERT EN NORSK–SVENSK «UNION» I OMRÅDET: YTRE HVALER OG KOSTERHAVET NASJONALPARKER MED TOTALT 800 KVADRATKILOMETER VERNET NATUR PÅ HAV OG LAND.

Skjærgård for alle, på naturens premisser

 

HONNINGBLOM

Blant de artsrike kystområdene er områdene rundt Oslofjorden de aller rikeste. Få andre steder finner vi så mange plante-og dyrearter som i skjærgården og i sjøen vest for Hvaler. Og her finner vi et stort antall «rødlistearter», som de kalles. Hvaler er den kommunen i landet som har flest registrerte rødlistearter. En art som står på denne rødlista, er enten truet av utryddelse, utsatt for betydelig reduksjon eller den er naturlig sjelden. Det finnes 132 rødlistearter på Hvaler, og en rekke av disse er knyttet til den lange historiske bruken av kulturlandskapet. Deler av naturmiljøet er allerede fredet.

Vi har en rekke områder på Hvaler som er vernet etter Lov om naturvern. Naturreservater er den strengeste formen for områdevern og blir opprettet for å verne bestemte naturtyper, som for eksempel edelløvskog, barskog, sjøfuglområder, myr, våtmark og lignende. Her ligger vanligvis omfattende dokumentasjon i bunn før området sikres. Landskapsvernområder er opprettet for å ta vare på egenartede eller vakre natur- og kulturlandskap. Naturminner er særegne naturforekomster som har vitenskapelige eller historisk interesse, som for eksempel geologiske formasjoner eller enkelttrær.

 

Alle er velkommen til å ferdes i verneområdene, men oppfordres til å opptre varsomt og ta hensyn til plante- og dyrelivet. Vær også oppmerksom på at det kan gjelde egne vernebestemmelser for hvert enkelt naturvernområde. I sjøfuglreservatene, det vil si i områder med fuglelivsfredning, har du ikke lov til å gå i land eller ferdes i perioden 15. april til 15. juli. Dette forbudet gjelder også ferdsel til sjøs i en sone innenfor en avstand på 50 meter fra land. Fylkesmannens miljøvernavdeling har forvaltningsansvaret for alle naturvernområdene.

I tillegg til nasjonalparken har kommunen et stort antall verneområder, Hvaler har totalt 12 naturreservater (Stensdalen - Lerdalen - Ilemyr - Arekilen - Prestegårdsskogen - Sandøysalta - Vikertjernet - Åsebutjernet - Gravningen - Kvernemyr - Gjølertangen - Skipstadsand - Herfølsalta). I tillegg er det fredet 2 fuglevernområder (Skomakerskjæra - Østre Utengskjær) og 6 hekkeholmer for sjøfugl med ferdselforbud i tiden 15. april til 15. juli (Sauedauen - Knubben - Gåseskjær - Møkkalasset - Bjørneskjær - Østre Rødskjær). 

 

SILDEMÅKE MED SITT NATURLIGE FØRSTEVALG

I Hvaler-skjærgården kan du oppleve et kystlandskap som har vært utsatt for få inngrep. Her er det glatte svaberg, forblåst kystskog og blått hav som møter øyet. Området har en enestående natur, både undersjøisk og over vann. Mens Hvaler-skjærgården over vann er nokså flat, er det under vann et svært kupert og variert terreng. 

Livet i sjøen har fram til i dag hatt mindre oppmerksomhet enn landområdene i skjærgården. Under vann har vi blant annet den 470 meter dype Hvalerrenna, som bringer med seg saltvann fra Atlanterhavet. Ytre Hvaler inneholder et stort mangfold av marine naturtyper både på grunt og dypt vann. Det er et rikt artsmangfold med rike tareskoger, fisk, skjell og krepsdyr under vann og et dyreliv med blant annet sel og ærfugl. Et rikt fugleliv og en rekke sjeldne faunaarter preger området. Flere selkolonier finnes både på norsk og svensk side, spesielt i området sør for Kosterøyene.

 

DU KAN TELTE FLERE STEDER I NASJONALPARKEN, MEN I FUGLEFREDNINGSOMRÅDER ER DET FORBUDT Å SLÅ OPP TELT.

Havområdet utenfor Hvalerøyene og Kosterhavet står i forbindelse med hverandre gjennom en dyprenne i havet fra Hvalerdypet gjennom Kosterfjorden og ned til Väderöarna sør for Grebbestad i Bohuslän. I denne dypvannsrennen råder oseaniske tilstander, med høyt saltinnhold og lav temperatur. På den krappe klippebunnen finnes koraller og sjødyr som ellers bare finnes ute i Atlanterhavet. Totalt regner man med at det finnes nesten 6000 forskjellige marine arter i dette havområdet. I den ytre skjærgården vokser frodige og artsrike tangskoger som blant annet rommer 200 sjeldne dyrearter og ni algetyper. Rundt Hvalerøyene er det tre større områder med levende korallrev, i området ved Søsterøyene, ved Fjellknausene i Ytre Oslofjord, og på nordsiden av Tistler. Tistlerrevet er verdens største registrerte innaskjærs kaldtvanns korallrev. Det er 1200 meter langt og 200 meter bredt – med sjeldne koraller som Øyekorall (Lophelia pertusa) og Hornkorall. På svensk side finnes ett korallrev.

 

UNDERVANNSSKOG MED STORE BRUNALGER. LYSET TRENGER NED I VANNMASSENE OG BRUKES AV TANG OG TARE I FOTOSYNTESEN - AKKURAT SOM DE GRØNNE PLANTENE PÅ LAND. FOTO: LARS-OVE LOO

Fisk og og andre marine ressurser er forvaltet etter havressursloven og annen saltvannsfiskelovgivning, men nasjonalparken har blitt et viktig bidrag til å sikre grunnlaget for fiskeriene, gjennom å beskytte livsmiljøet for dyr og planter i sjøen. Eksempler på dette er de viktige gruntvannsområdene og ålegrasengene som er viktige for oppvekst av en rekke økonomisk viktige arter, for eksempel skalldyr, torsk, ørret og sild. Sjøområder og sjøbunnen vil inngå i nasjonalparken, men fisk og og andre marine ressurser vil fortsatt bli forvaltet etter havressursloven og annen saltvannsfiskelovgivning. Det er likevel aktuelt med restriksjoner på oppdrett i sjø, som fiskeoppdrett, skjelldyrking, havbeite og så videre.  Og et forbedret vannmiljø er viktig for en rekke naturtyper og organismer i sjøen.

 

PØLSESUNDET LIGGER RETT SYD FOR KUVAUEN

 

GUL HORNVALMUE

Selv om navnet er Ytre Hvaler Nasjonalpark, er også Fredrikstad en nasjonalparkkommune. Nordre og Søndre Søster og Struten er alle nå en del av nasjonalparken. Øygruppen helt i nord i den nye nasjonalparken skiller seg ut ikke bare med at den ligger i en annen kommune. Her ute er det ikke glattskurte svaberg som møter deg, men knudrete og mørk vulkansk stein, rombeporfyrkonglomerat. Et veldig unorsk landskap som du ellers ikke assosierer med Oslofjorden. Det er ikke bare geologien som gjør øygruppen spesiell. Her finner du en rekke fuglearter, sel kan ofte sees og sjeldne blomster som gul hornvalmue kan beskues. Spælsau beiter her ute, og sørger for at landskapet holdes åpent.

 

JETTEGRYTER PÅ HERFØL

 

KART OVER YTRE HVALER NASJONALPARK.

ØYHOPPING

Opplev eventyret med øyhopping

En flott og sjarmerende ferie for en rimelig penge får du med øyhopping fra øy til øy i Hvaler-skjærgården. Med bil fra hovedstaden er du i skjærgårdsparadiset på knappe to timer. Så nær i distanse, allikevel så fjern og forskjellig i natur og miljø. Velkommen til øyhoppingstur i Hvaler-arkipelet!

 

 ØYLOFFING MED HVALER-FERGENE. Å FERDES MED FERGEN PÅ ØYHOPPING ER FOR MANGE REISEN SOM EN DEL AV MÅLET.©

 

Fra øy til øy med hvilepuls

 

DET ER EN LYKKE Å FÅ HØRE VANN KLUNKE INN TIL SVABERGENE, SE HAVET PÅ NÆRT HOLD OG KJENNE DEN SALTE VINDEN. STRANDHUGG NOEN TIMER PÅ EN ØY INNEN FERDEN GÅR VIDERE. BARE Å HOPPE OM BORD I FERGEN IGJEN NÅR ANDRE ØYER FRISTER. ©

Ta med familien og venner på øyhopping, opplev øyriket og skjærgården på Hvaler på en ny måte. Reis fra øy til øy med de koselige Hvalerfergene på en opplevelsesrik og bedagelig rundtur i Hvalers skjærgård. Fergene går fra havnen i Skjærhalden på øya Kirkøy alle dager hele året. Pakk sekken eller kurven med badetøy, pledd, håndkle, joggesko, ett klesskift, godt drikke og mat. Det er faktisk alt du trenger til en opplevelsesrik øyhoppingsdag i Hvaler-skærgården. Vil du være mer på farten og nå over større områder på kort tid, så er sykkelen en god venn å ta med seg ut til øyene. Ta gjerne med deg fiskestangen og. Det er selvfølgelig ingen som sier noe på at du reiser tomhendt og bare oppholder deg på fergens soldekk så lenge du vil. Det er mange som gjør det.

 

 

Øyhopping på sykkel er en populær aktivitet for hele familien. Bruk ferien til å sykle fra øy til øy på Hvaler. Her kommer du virkelig i nærkontakt med naturen. Opplev den fantastiske skjærgården, idylliske småsteder og gamle fiskehavner og det unike og varierte landskapet. Er du heldig ser du selkobbene boltre seg i vannkanten mens skarven flyr rett over deg.

 

 

Mange forbinder øyhopping med fergetransport mellom øyer, men det må ikke nødvendigvis være slik for å kalles øyhopping. Hvaler har ikke fastland og består bare av øyer, men de fire øyene Vesterøy, Spjærøy, Asmaløy og Kirkøy har bilvei med fastlandsforbindelse, og det er broer mellom disse øyene. Disse fire øyene egner seg godt til øyhopping og oppdagelsesferd fra sykkelsetet eller til fots. I forhold til de andre øyene på Hvaler er dette store øyer.

 

 

Bilfritt er det derimot på øyene som Hvalerfergene anløper. Søndre Sandøy og Nordre Sandøy er absolutt de beste øyene for sykkelturer. Øya Herføl er noe mindre enn de to sistnevnte, men sykkel kan med fordel tas med for å ta deg raskere ut i den flotte naturen her med fantastiske svaberg og jettegryter. Øyene Nordre Lauer og Søndre Lauer er små og egner seg best til fots.

 

 

Man kan reise hele dagen med kun én tur/returbillett og gå av og hoppe på igjen når man vil. Billetten er inkludert i opplevelsespasset som kan kjøpes på turistkontorene i Østfold. Uten pass kjøpes billett ombord. Det er heller ikke lovbestemt at øyhopping må skje ved å løse fergebillett – er du så heldig å ha tilgang til egen båt kan du besøke så mange øyer, holmer og skjær du måtte ønske.

 

VELKOMMEN OM BORD. HVALERFERGENE HAR 19 DAGLIGE AVGANGER FRA SKJÆRHALDEN OG TAR DEG MED TIL ET FANTASTISK ØYRIKE. HER FRA GRAVNINGSSUNDET MELLOM SØNDRE SANDØY OG NORDRE SANDØY.©

 

PÅ ØYA HERFØL BLIR DU MØTT VELKOMMEN AV DUFTEN FRA FERSKE KANELBOLLER OG TO HYGGELIGE KVINNER BAK DISKEN PÅ DET SOMMERÅPNE LANDHANDLERIET PÅ POSTEN. LES MER OM ØYA HERFØL HER

Nøkkeltall Hvaler-arkipelet

 

Antall øyperler i Hvaler-arkipelet er så stort at det er lite trolig at du rekker å besøke alle i din levetid på jord. Oftest når arealstatistikk skal beskrive øyriket Hvaler er det ett tall på antall øyer som går igjen; 833 øyer, holmer og skjær.  Hvor dette tallet har sitt opphav fra er usikkert, det som imidlertid er sikkert er at tallet er fullstendig feil og langt fra fakta. Hvalers 87 km² areal består nemlig totalt av 2 775 øyer, holmer og skjær, hvor det minste skjæret er 1,3 m² og den største øya er 30 km². Kystlinjen for hele Hvaler er 691 km.

 

FRA ØY TIL ØY I HVALER-SKJÆRGÅRDEN. KOM, SE, OPPLEV, TREKK INN FRISK LUFT OG LA SANSENE STYRE INNTRYKKENE.

4 bilfrie øyperler du enkelt hopper fra øy til øy med Hvaler-fergene

Følgende øyer på Hvaler har fergeforbindelse:

Lauer

Herføl

Søndre Sandøy (2 fergeanløp: Nedgården og Buvika)

Nordre Sandøy (2 fergeanløp: Sanne og Makø)

 

Oversiktskart øyhopping med ferge

 

© KARTVERKET

 

4 øyperler du enkelt hopper fra øy til øy

Vesterøy

Spjærøy

Asmaløy

Kirkøy

MAGISKE ØYEBLIKK

https://www.visithvaler.no/magiske-oyeblikk-hvaler

 

Magiske øyeblikk

1. Koster i "Fata Morgana"

 

Kosterøyene sees her i det fjerne, sett fra rullesteinstranden på Brattestø på Asmaløy. Værfenomenet "Fata Morgana" får her det svenske øyriket til å sveve i luften. 

Fata morgana er en luftspeiling som kan oppstå som et resultat av en temperaturinversjon. Objekter på horisonten, som for eksempel øyer, skip eller isfjell, fremstår som strekt og opphøyet. Navnet kommer fra den italienske oversettelsen av Morgan le Fay, Kong Arthurs halvsøster, som kunne forandre form. I rolig vær kan et område med varm luft over kald luft nær overflaten fungere som en refrakterende linse som skaper et opp-nedbilde som det fjerne bildet ser ut til å sveve over. Fata morgana er mest vanlig om morgenen etter en kald natt som har forårsaket varmestråling fra jorden.

 

2. Trompetfanfare i Papperhavn ved solnedgang

 

Utenfor Papperhavn på Hvaler opplevde vi en fortryllende opplevelse ved solnedgang på pinseaften i fjor. I det vi speider utover solnedgangen som er på vei ned bak Lyngholmen dukker det plutselig opp en trompetist på en holme lenger bort. Nydelig musikk fyller de magiske omgivelsene og det hele akkompagneres av vakker solnedgang og skjærgårdens fugleliv. Like plutselig som trompetisten dukket opp på holmen var han borte igjen. Magisk.

Papperhavn på Vesterøy

Papperhavn har en forholdsvis lang og typisk tradisjon som fiskerhavn. I de senere år har miljøet her blitt en blanding av gammelt og nytt. Sjøbua som står på et lite skjær rett utenfor Papperhavn er karakteristisk. Denne sjøbua fra 1927 står på stabber som er blitt et sjeldent syn i våre dager. Bua er i forholdsvis god stand og har beholdt mye av sitt opprinnelige preg.

 

3. Skumsprøyt i Slettevika

 

Opplev ruskværet fra åpent hav. Når vestaværet brisker seg for alvor i kuling og storm senhøstes, er det tid for å oppleve havet med bølger og dønninger mot strendene i de små vikene på Vesterøys vestside. Her på bildet har solen nettopp dukket ned bak horisonten. Himmelens palett kjemper en forgjeves kamp noen minutter før oktobermørket legger høsthimmelen over Skagerrak svart.

 

4. Magisk velkomst

 

 

 

 

 

De fleste som er glad i Hvaler-øyene har et kjærlig forhold til det storslåtte og vakre synet som møter en i det man kjører over «inngangsporten» til øyriket, Puttesund bro. For ikke å snakke om førstegangsbesøkende som får denne magiske forretten midt i fleisen, ofte etterfulgt av et betatt og forundret ansikt som spør; kan det virkelig bli bedre enn dette?

 

SOMMEREN ER IKKE UENDELIG, MEN NOEN SOMMERKVELDER KAN GI EN FØLELSE AV FORLENGET TID, SOM NÅR SOLEN FORTSATT SKINNER KLOKKEN 22. HER FRA DE VAKRE HOLMENE VED BØRSEKROKEN LANGS FASTLANDSVEIEN.

Mange mener nok at partiet etter broen, hvor man kjører fra holme til holme langs med vannet, ja bare noen få centimeter over vannflaten, er det beste området i hele Hvaler-arkipelet. Mange blir så bergtatt der de sitter i bilen og speider ut på sjøglitrende hav og yrende båtliv mellom holmer og skjær, at her må man bare stoppe på første holme og komme seg ut for å betrakte øyer på øyer og blått hav så langt øyet kan se. Det er vel ikke så mange kommuner i Norge man kan telle på en hånd som kan servere en slik velkomsthilsen i det man passerer kommunegrensen. Velkommen til Hvaler!

 

5. Se Hvaler fra kajakken

 

Et virkelig magisk øyeblikk på Hvaler er å padle på et stille hav en vakker vårkveld i mai. Naturen er helt fersk og vibrant etter en lengre periode hvor naturen langsomt har våknet til live etter et halvt år med vinter. Hvalers skjærgård regnes som ett av landets beste og mest unike padleområder. Her kan du utforske trange sund og viker, og du kommer fascinerende tett inn på fuglelivet der du glir nærmest lydløst gjennom det solglitrende vannet.

Det er sjelden man finner en skjærgård som er så lett tilgjengelig som Hvalers. Selv om det skulle blåse kraftig opp er det som regel enkelt å finne beskyttende leder mellom øyene eller i fjordarmene. De mer beskyttende farvannene er også utmerkede for familien eller nybegynneren for å prøve seg på kajakksporten og finne sitt eget yndlingssted i skjærgården.

 Det passer godt å padle året rundt og du får ulike opplevelser avhengig av når på året du velger å padle. På våren ligger skjærgården øde og stille og du har hele den vakre skjærgården for deg selv. Om sommeren surrer det av liv. På høsten er det kraftigst blåst, og på vinteren da isen har lagt seg i vikene råder en fantastisk ro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWERED BY DAHL MEDIA  <>  ALL CONTENT © DAHL MEDIA. No part of this site may be reproduced without our written permission. Alle bilder og film er opphavsrettslig beskyttet. Viderebruk av hele eller deler av bildet/film/web-side er forbudt uten skriftlig samtykke fra Dahl Media. Turistinformasjon  - Reiseguide - Booking  - Hotell - Camping, Hvaler, Norge.                    

www.visithvaler.com      www.fred

KYSTSTIEN PÅ HVALER

Om Kyststien i Østfold

Østfoldkysten har attraktive friluftsområder av nasjonal betydning. Mellom 250 og 300 områder er sikret som friområder for all fremtid. Her kan du kose deg og slappe av på blankskurte svaberg, på badestrender og i den rike skjærgården på din vandring langs kyststien.

Østfold har mange verdifulle kulturminner fra ulike tidsperioder, ikke minst helleristninger som forteller om menneskets tidligste historie. I umiddelbar nærhet til Kyststien ligger flere vakre og kjente herregårder. Gjennom dette rike og varierte landskapet kan du vandre langs Kyststien gjennom Østfold, fra riksgrensen (mot Sverige) i Enningdalen i sør til Moss i nord.

Kyststien i Østfold er i hovedsak etablert som en sammenhengende vandringsrute på etablerte stier og mindre veier. Den er forsøkt lagt der du møter vakker kystnatur og interessante kulturminner, og du kan vandre gjennom byene Halden, Fredrikstad og Moss. Ved de naturlige innfallsportene og store parkeringsplassene er det satt opp informasjonstavler med kart som forteller deg om vandringsruten og de attraksjoner som møter deg i dette nærmiljøet.

Mange steder slynger stien seg helt ut på strandkanten og over svabergene som preger landskapet.Andre steder kommer du opp på høye, skogkledde åser der du kan stoppe opp og skue ut over havet.

Kyststien er hele tiden merket med den lyse blåfargen. I skogen omkring kan du fritt ferdes dersom du ønsker noen avstikkere ut fra Kyststien. Her gjelder den norske allemannsretten. Regler er slått opp på info-tavlene langs stien.

FYRFERIE

FYRFERIE

Overnatting i havgapet med bølgebrus og måkeskrik

Hva med noen dager på en fyrstasjon, en enkel og ramsalt opplevelse akkompagnert av havets og naturens lyder, ro og tid til å koble av. Langs hele kysten i Norge ligger fyrene som perler på en snor. Mange av dem står tomme, men mange er også satt i stand av ivrige kystlag, og står klare for å ta imot sommergjester.

Les også egen artikkel om Kystleden ->

 

Det er riktignok ingen hotelltilværelse som venter dem som ønsker å overnatte på et fyr, for kystlagene tar utgangspunkt i Den Norske Turistforenings idé om hytter med enkel standard og selvlaget mat. Medlemmer av lagene gjør en frivillig innsats som vertskap, og sørger for at eventyrlystne besøkende får informasjon og hjelp. Dette gjør at oppholdet på fyret blir et rimelig ferietilbud.


Foruten flott natur og gode opplevelser kan man forvente rene rom, trivelige sengeplasser og muligheten for å lage medbrakt mat. Denne litt primitive feriestilen er jo også med på å gjøre oppholdet spesielt attraktivt for moderne mennesker som ellers har all verdens hjelpemidler rundt seg hele tiden. Plusser man på med beliggenheten ute i skjærgården, så er det faktisk rart at ikke enda flere står i kø for å sikre seg noen dager på et så spesielt feriested som en fyrstasjon. Men, det er vel kanskje det som er i ferd med å skje – at folk flest er i ferd med å oppdage denne fantastiske ferieformen.

 

Struten fyr. Foto: Oslofjordens Friluftsråd

 

Homlungen fyr. Foto: Oslofjordens Friluftsråd

Hvalers fyrperle

 

HOMLUNGEN FYR

Homlungen fyr fra 1867 ligger ytterst i Oslofjorden, og det er bare noen små øyer mellom fyret og Sverige. Man ser det svenske fastlandet i øst og Kosteröarna i sør. Ellers er det havet og de flate Hvalerøyene som omkranser Homlungen.

Fyret og stedet er unikt med sin plassering nær Skjærhalden på Hvaler. Homlungen fyr ble første gang tent den 1. oktober 1867. I 1952 ble fyret avfolket og automatisert. Fyret ligger på holmen med navnet Homlungen som i sin tid var en husmannsplass under prestegården i Hvaler.

 

FOTO: OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD

Homlungen fyr ble bygget for å lede skip som skulle inn i de indre farvann mot Singlefjorden og Halden. Homlungen er det fyret i landet som ligger nærmest svenskegrensen. Fyrstasjonen er i meget god stand takket være at foreningen Homlungens venner var veldig flinke til årlig å vedlikeholde fyrstasjonen. Fyret består av en fyrbygning i tre med et taktårn. I tillegg omfatter anlegget uthus, og do, naust og landing. Siden ombygningen i 1915 er utseendet på fyrstasjonen lite endret. Interiøret er også i store trekk bevart fra denne tiden. Fyret har en 4. orens linseapparat fra 1878 fra Frankrike og deler av det opphavelige snortrekket er fremdeles intakt. Lysets høyde er 13,5 meter over høyvann med en lysvidde på 12 nautiske mil.

 

 

Fotografiene ovenfor: Oslofjordens Friluftsråd

 

Fyret er ikke landfast, så båt må benyttes. Kommer en til Hvaler med bil kan denne parkeres i Skjærhalden mot avgift. Det er også gode bussforbindelser til Skjærhalden, både fra Fredrikstad og Oslo. Fra Skjærhalden går det en blåmerket kyststi over svabergene, ca 15 minutters gange i kupert terreng, ut mot fyret. Stien er litt bratt og steinete noen steder, og kan være glatt i vått vær. To robåter merket med Kystleden ligger på landsiden, til transport over sundet. Det er båtplass til kystledbåtene ved fyret. Husk at båtene må tilbake til landsiden etter endt opphold, slik at neste gjest kommer seg ut til Homlungen fyr.

KART - HOMLUNGEN FYR:

OPPLEV HVALER HELE ÅRET

Opplev Hvaler og Fredrikstad året rundt

Naturen har ingen lavsesong eller begrensede åpningstider. Utnytt og opplev det - året rundt!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opplev strand og hav på vinteren

Fredrikstad og Hvaler er ikke bare sommer, vi bare tror det, og gleder oss intenst til de til sammen tjue eller tretti gode solskinnsdagene uten blåst og regn en normal sommersesong kan by oss. Men de mange herlighetene av kystperler som ligger her hele året, ikke minst i de lange og sure vintermånedene med overraskende snøfall, og uker med regn og tåke, men sjelden skikkelig skiføre over flere uker. Muligens er nettopp dette som er tiden for å begi seg ut til kysten av Fredrikstad og Hvaler som ellers er kjent for å være noe av det mest sommerlige i hele kongeriket.

 

KYSTEN HAR GÅTT I DVALE PÅ MÆRRAPANNA.

 

 

DESEMBERMORGEN I GAMLEBYEN I FREDRIKSTAD

 

Vinteren er en tid på året som byr på skiftende naturopplevelser for alle sinn. Frossen barmark eller snødekte svaberg. Pakk ryggsekken med termos og niste, gå langs strender og på kyststien i blåtimen og i skumring. På klare, fine vinterdager er havet rolig og gavmildt. Besøk sommerhytta en helg på vinteren. Fisken biter, og den gjør det gjerne på grunt vann nær land. 

 

MARINAEN PÅ PAPPER I 20 MINUS. MON TRO OM FLYET DER HØYT OPPE PÅ HIMMELEN ER PÅ VEI TIL VARMERE STRØK?

 

Herlige våren

 

NÅR DEN FØRSTE LØVETANNEN STIKKER SITT LILLE BUSTEDE, GULE HODE OPP MELLOM TØRT, ÅRSGAMMELT GRESS, ER VÅREN I ANMARSJ. OG NÅR BONDEN HAR FÅTT KORNET I JORDEN OG DET FLORTYNNE SLØR AV NYE GRØNNE SPIRER FORDRIVER SYNET AV DEN BRUNE OG GOLDE JORD, ER DET MAI OG LIV OG LAGA I SKOG OG MARK. BILDET VISER KYRENE I BEITE EN SEN MAIKVELD PÅ HOLTE PÅ KIRKØY.

 

Våren er henrykkelsens tid på Østfoldkysten. Våren innebærer en lengsel etter båtlivets kommende gleder. Alle båter skal igjennom vårpussen innen sommersesongen starter, så da er det liv og røre i hver båthavn. Flinke fingre pusser, skraper, vokser, lakker og maler.

 

EN TUR PÅ DYPEDALSVEIEN OM VÅREN ANBEFALES PÅ DET VARMESTE. VEIEN SLYNGER SEG GJENNOM ET VAKKERT LANDSKAP MED HUSMANNSPLASSER, FLOTTE HYTTER OG GAMLE «HVALERHUS». PÅ BILDET ER DET GJERDESTOLPER AV STEIN SOM ER SÅ KLASSISKE FOR DE GAMLE LANDEVEIENE PÅ HVALER. HER FRA DYPEDAL PÅ SPJÆRØY.

 

Naturen har en oppvåkning i Østfold. Tepper av blåveis på Kråkerøy i Fredrikstad. Irrgrønne nyutsprungne blader i kystskogen på Vesterøy på Hvaler. Årets første utepils nytes på brygga i Fredrikstad siste uke i april. Sommerhytta gjøres klar for sesongen og vårrengjøringen belønnes med å sette seg ned med en kaffekopp og solskinnsbolle i solveggen.

 

Sommeren

 

Søte jordbær og lukten av salt tare. Kløende myggstikk og lyden av ferieminner som foreviges på minnekortet. Klissete solkrem og en varmende sol som forsyner oss med de beste sommerkvelder. Alle er de ingredienser som forteller at sommeren er her – og ingenting slår kysten til Fredrikstad og Hvaler da.

 

 

Sommerkysten til Fredrikstad og Hvaler er ferieparadiset der sola skinner, bølgene skvulper og folk nyter livet. Den gode sommeren i Sør-Norge kjenner nordmenn godt til, men den gode norske sommeren her sørøst i landet er mindre kjent blant turister verden rundt. Utenlandske turister forbinder ofte Norge med Vestlandsfjorder og Nord-Norge, og ikke med det idylliske bildet av glitrende hav, solvarme svaberg og varme, lyse sommernetter. Som perler på en snor finner du Oslofjordens mest populære tettsteder og destinasjoner nettopp langs kystlinjen av Fredrikstad og Hvaler. Her finner du også de beste badeplassene og de ferskeste skalldyrene.

 

YTTERST PÅ GUTTORMSVAUEN FINNER DU DENNE FLOTTE OG LUNE SANDSTRANDEN MED UTSIKT RETT UT TIL DET STORE HAVET.

 

 

Mektige høststormer og sjømatgilde

 

 

Høsten er de sterke naturkreftenes tid. For mange naturfotografer er høsten på Østfoldkysten den beste av årstidene. Vær og klima skifter i raskere tempo enn ellers i året. Vindkastene og bølgene kraftigere enn ellers i året. Og noen få av høstens dager setter høststormen inn og utfordrer fortøyde båter som ennå ikke er tatt i vinteropplag.

 

OKTOBERKVELD. HUMMERFISKERNE HAR TATT KVELDEN OG TRENGER HVILE FREM TIL EN NY LANG DAG I YTRE OSLOFJORD.

 

Starten for hummerfisket går av stabelen i oktober og har blitt en svært viktig tradisjon for mange. Jakten på havets svarte gull tas på største alvor av både fritidsfiskere og yrkesfiskere. Dette er virkelig høytiden for restaurantgjester som elsker sjømat. Ta turen for smaksrike opplevelser ut til Østfoldkystens restauranter på denne tiden av året. 

 

VAKRE HVALER. HER FRA NYDELIGE PAPPERHAVN PÅ VESTERØY.

 

PAPPERHAVN

HVALER: 1 DAG / WEEKEND / UKE

Kom til Hvaler for 1 dag, weekend, eller en hel uke 

- Hvaler tilbyr deg noe nytt alle dager!

 

Naturen har ingen lavsesong, besøk Hvaler året rundt ---->

 

For 1 dag…. 

 

 

DYPEDAL, SPOR ETTER GAMMEL STEINHOGGERVIRKSOMHET

La historien våkne til liv gjennom en fottur på Spjærøy i det historiske miljøet ved Nordgården langs Skjelsbusundet. Nyt synet av vakker natur og forestill deg livet her på 1800-tallet med steinhoggervirksomheten og kystkulturen. Hos Kystmuseet som ligger her med stor frukthage og gamle bygninger kan du fordype deg ytterligere i historien. I slutten av juli kan du i kveldsskumringen få med deg en forestilling i det fantastiske og stemningsfulle amfiteateret som ligger utendørs her. 

 

Gjør neste stopp på Spjærøys naboøy i sør, Asmaløy. På Asmaløy sykler du eller kjører bilen til Brattestø hvor det er flott båthavn med røde sjøboder på rekke og rad. En barnevennlig badestrand ligger i tilknytning til havnen her og frister deg til en dukkert. Fortsett ut forbi badestranden og følg stien i kystlyngen mens du har fantastisk utsikt til Akerøya fort. Mens du beveger deg sydover her i det åpne lyngheilandskapet veksler naturen mellom rullesteinstrender og enorme svabergområder. Nå beveger du deg faktisk blant Norges områder med størst artsrikdom av fugler, planter og insekter. Flere av planteartene er kun registrert her i Norge, og nesten halvparten av alle sommerfuglarter som finnes i Norge finner du på Asmaløys kyststrekning. Kyststrekningen her er en del av Ytre Hvaler Nasjonalpark og også et fint sted å se etter de første trekkfuglene om våren. Vinden er sjelden fraværende – ta gjerne turen ut hit en høstdag og la deg begeistre av mektige vinder og sjøsprøyt. 

 

ASMALØY

 

SKJÆRHALDEN

Ferden går videre med bil eller buss gjennom den undersjøiske tunnelen som tar deg ut til Skjærhalden på Hvalers største øy, Kirkøy. Besøk nasjonalparksenteret i Skjærhalden som blant annet forteller deg at det mer enn 1200 meter lange korallrevet, som er registrert ved Tisler på Hvaler, skal være et av verdens største innaskjærs korallrev som man kjenner til.  

 

Ytre Hvaler nasjonalparksenter er også et spennende sted å ta med barna. Sammen kan dere bli kjent med naturen og de fantastiske skapningene som lever i nasjonalparken. Det myldrer av liv både over og under vann. Se fantastiske bilder og film fra nasjonalparken, og la barna kjenne på skjell, steiner, rur og mye annet som er funnet i fjæra. I barnekroken kan man lese bøker, tegne, klippe, pusle og lime. 

 

 

VSLUTT EN PERFEKT DAG MED NOE EKSTRA GODT PÅ EN AV SKJÆRHALDENS MANGE GODE RESTAURANTER. 

Barnas del av nasjonalparksenteret har også en avdeling utendørs på brygga i Skjærhalden – Lilleputtsenteret. Lilleputtsenteret finner du ved torget og gjestehavna på Skjærhalden. Her kan du fiske krabber og se på fiskene i akvariet. Her er også Kong Neptuns trone og et eget klappakvarium. 

 

Med fornyet kunnskap innabords er det tid for en spasertur i Skjærhaldens havn hvor båter i alle typer og størrelser ligger side om side i den populære gjestehavnen, med pulserende folkeliv blant sjøbodene av både båtfolk og landkrabber. Soft-isene nytes til det fulle, og klisjéen om en pose reker og godt drikke på bryggekanten er ingen klisje her, den er virkelighet. Avslutt en perfekt dag med noe ekstra godt på en av Skjærhaldens mange gode restauranter. Dagen som ble beskrevet her har til hensikt å gi deg essensen av Hvaler om du kun kan bli her ute en dag.  

 

 

 

For 1 weekend…. 

 

 

KROKSAND - SKJÆRHALDENS NYE "BYSTRAND". 

Start helgen med et friskt bad på Norges flotteste «bystrand», Kroksand. Denne herlige sandstranden ble åpnet i fjor sommer. Her, blant duft av solkrem og lyden av flip-flap-sko, pluss rennende dusjvann og hyggelig skrik og skrål fra vannkanten, får man lett følelsen av at stedet minner om en hektisk bystrand på sørlige breddegrader. Etter å ha fått skylt sand og saltvann av kroppen er det bare å gå noen få meter før du kan utforske alle småbutikker og torgboder i Skjærhaldens livlige havneområde. I de spennende småbutikkene kan man finne mange skatter som man kanskje ikke hadde forventet å finne her ute ved havgapet. 

 

Spis Hvalers ferskeste lunsj hos fiskebutikken Sjøkroken som ligger litt gjemt i sydenden av Skjærhaldens havneområde. Med sykkelen utforsker du Kirkøy best. Mange mil med landeveier som går på kryss og tvers over den naturskjønne øya gjør at det er vanskelig å velge, men hvorfor ikke sykle på måfå? Jo, enten du «setter løypa» på forhånd eller ei, så får du garantert en fin tur i et landskap som veksler mellom dype skoger og skikkelig bondeland med åkre og husdyr. Ved Stavsengkilen på Kirkøys nordøstlige område ligger «Hvalerhagen» som bør være obligatorisk som stoppested i oppdagelsesferden på Kirkøy. Denne hagen er vanskelig å beskrive med ett ord, men vi prøver med flere; et ektepar flyttet fra Oslo-gryta og åpnet «Hvalerhagen» på et gårdsbruk beliggende så langt unna du kan komme sivilisasjonen på Hvaler, men omringet av fantastisk kystnatur og 100 meter til havet. Det driftige ekteparet har siden åpningen av stedet i 2010 fått til et unikt sted med gårdsbutikk, uteservering, utsalg av gave- og interiørprodukter, og stedet dyrker egne grønnsaker. Helt perfekt sted å slappe av etter en dag på sykkelsetet.  

 

 

SKULPTURPARKEN PÅ RØSSHUE

Er det oppholdsvær bør du ta en kveldstur til det fredede sjøbumiljøet Kuvauen på Vesterøys vestlige kyst. Idyllen er umiddelbar i det du kommer ut av skogholtet og har Kuvauen og havet foran deg. Kveldssolen varmer rødfargen på sjøbuene, og det er stille og fredelig her med bare noen få klunkelyder av saltvann som slår inntil snekkene og bryggestolpene. For å toppe opplevelsen av idyllen her kan du like før solnedgang begi deg opp på bergene både i syd og vest for Kuvauen og la deg beundre av Oslofjordens vakreste solnedganger, mens du skimter Færder fyr glimtende i det fjerne. 

 

Den andre dagen kan du velge mellom ulike aktiviteter som å spille golf på Norges sørøstligste golfbane, og padle i kanskje Norges mest varierte skjærgårdsnatur. Variasjonen i Hvaler-skjærgården er enestående. Liker du bølger kan du padle på steder der sørvesten tar med dønningene helt fra England. Vil du padle i flatt vann er det masse skjermete muligheter på nord- og østsiden av øyene. På Kirkøy ved sandstrendene Ørekroken og Storesand har du blant Norges beste forhold for alle typer brett-surfing (les om kontaktinfo for golf, kajakkpadling og surfing på hvalerturist.no).  

 

 

Etter at aktivitetene har fått fylt første delen av dagen er det på tide å fylle neste del av dagen med åndelig føde. Hvalers øyrike florerer nemlig av kunstnersjeler. På Vesterøy ligger «Kunstveien» som er en fellesbetegnelse på en samarbeidsgruppe som stiller ut og selger kunst og brukskunst. Kunstveien ligger nær Hauge på Vesterøy, med gangavstand mellom etablisementene. Også på de andre øyene er det flere gallerier og utstillinger. Selv om mange av kommunens gallerier er tilgjengelige hele året, markerer gjerne pinsen åpningen av den store gallerisesongen med en rekke salgsutstillinger og muligheter for innblikk i kunstnernes arbeid. Ta også turen ut til skulpturparken på Røsshue, hvor seks internasjonale kunstnere har laget kunstverk av stein i det tidligere steinhoggerområdet her  

 

 

For 1 uke…. 

 

I løpet av en uke på Hvaler rekker du å nyte det beste av øyriket. På en uke tar du til deg alt og lever skjærgårdslivet til det fulle. Du døser på solvarme svaberg og har hoppet fra holmer ut i salte havbad flust av ganger. Du kan velge og vrake blant severdigheter eller utflukter til havs, og øyhopping ut til alle øyer med fergeanløp er selvfølgelig et must som kanskje bør være øverst på listen om du har en uke til rådighet. Du har vandret i landets største svartorsumpskog og opplevd den unike faunaen i Arekilen naturreservat. Du har syklet på skogsstiene på Søndre Sandøy, Norges mest skogkledde øy. I løpet av en uke rekker du også sagaøya Herføl med en sjeldenhet av en ca. 100 meter lang gravrøys, «Langrøset». Gravkammeret er tydelig å se når man balanserer seg fram over rullesteinene. «Langrøset» er Norges lengste i sitt slag. Både «Herfølsåta» og «Langrøset» forteller om regionens fascinerende bronsealderhistorie og imponerer med sin alder på godt over 3000 år. Uka på Hvaler avsluttes romantisk med en tur med din kjære på «kjærlighetsstien» som går fra Skjærhalden via Skårnes og videre til Hellekilen. Kjærlighetsstien svinger blant annet innom flere idylliske perler og flere historiske spor etter fiske- og fangstbosetting. Etter endt tur kan man jo kose seg på Skjærhaldens myldrende havneområde og innta et bedre måltid på en av Skjærhaldens hyggelige etablissementer.  

 

 

Ovenfor har vi gitt noen forslag, men man må ikke gjøre aktiviteter for ha et fint Hvaler-opphold. Å oppholde seg på Hvaler bør jo være nok i seg selv uten å måtte prestere eller gjennomføre en aktivitet. Her er forholdene lagt til rette fra naturens side for at man bare skal kunne ligge og slumre på et svaberg mens man hører bølgene vaske holmene. Det går fint an å bare rusle rundt og titte på båtene og folkelivet i havna også, gjerne hele uka!

GODT KJENT? 7 GJEMTE PERLER

Gjemte perler du bør ta en nærmere titt på

Landfasten

 

 Landfasten (bildet) på Asmaløy er et slikt område man kan oppleve Hvaler på sitt beste, uten fysiske anstrengelser. Her er det flatt terreng og åpent landskap, og man trenger ikke spasere mange meter før man oppdager at denne kystlinjen byr på flotte naturopplevelser. Et fantastisk fugleliv tar deg i mot her, og dette er en skjærgård som er så vakker som få andre kan skjærgårdsområder kan matche.


Området Landfasten er nok godt kjent for de som har hytte i nærheten eller for de som bor fast på Hvaler, men stedet er på en naturlig måte gjemt godt, derfor er det ikke et sted du tilfeldigvis kommer over når du ferdes på Hvaler. det er parkeringsplass knyttet til området, for å komme til den så tar du av Fastlandsveien (like før du kjører inn i Hvalertunnelen) der det er skiltet til Viker, følg så veien helt til du kommer ned til havnen i Vikerhavn, her tar du første grusvei inn til høyre, følg denne, så finner parkeringsplassen lett.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Map data ©2017 Google

Terms of Use

Report a map error

 

 

50 m 

 

 

Buvika på Søndre Sandøy regnes som et av de vakreste stedene på Hvaler, så hva gjør nå da Buvika på en liste over gjemte perler?

Ikke noe slår den skjønnhet Buvika viser frem i juni måned. Tenk på blomstrende syriner og vips vekkes minner av skoleavslutning og start på sommerferien i lilla og hvitt. I Buvika ved det fortryllende Gravningsundet opplever du i juni den fineste hvitmalte sommerhus-arkitektektur fra 1800-tallet, der du vandrer på Syriner-Safari på grusveiene omgitt av stakitt med tungthengende syriner over seg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Map data ©2017 Google

Terms of Use

Report a map error

 

 

100 m 

 

Naturen på Hvaler overrasker stadig. Mange assosierer Hvaler naturlig nok med sommer, båtliv, salt sjøsprøyt og solvarme svaberg. Mindre kjent er de frodige oasene og sumpskogenes skyggefulle plasser.

Det er lett å bli undrende når det store sumpmyrområdet og naturreservatet Ilemyr åpenbarer seg midt i jungelen av tett gran- og furuskog; kan dette virkelig være Hvaler?

 

ILEMYR NATURRESERVAT - ET FANTASTISK MYR- OG SUMPOMRÅDE. HADDE DET IKKE VÆRT FOR AT MAN HER PÅ BILDET SÅ YTRE OSLOFJORD I BAKGRUNN, SÅ VIL VI TRO AT MAN UMULIG KUNNE GJETTET AT DETTE LANDSKAPET ER PÅ HVALER.

Det ligner jo mer på Femundsmarka, og når man skuer utover myrlandskapet her, så er det slik at man forventer i større grad å se en bjørnefamilie komme tuslende, enn de fem måkene som kjegler ustanselig med hverandre i luften her. Men, om det ikke er farlige rovdyr  som ferdes her, så finner man den kjøttetende planten "Soldogg" her ute i myrlandskapet. 

 Dette er ikke like dramatisk som det høres ut. Den fanger små insekter for å skaffe seg nitrogen i de nitrogenfattige myrene de vokser i.

 

FANGET. EN BLÅVANNYMFE (ERYTHROMMA LINDENII) SITTER I KLISTERET TIL SOLDOGGEN, OG SKAL SAKTE MEN SIKKERT BLI FORTÆRT. I NORGE FINNES DET TRE SLEKTER AV SLIKE KJØTTETENDE PLANTER: SOLDOGGSLEKTA, BLÆREROTSLEKTA OG TETTEGRASSLEKTA. FOTO: PIM LEIJEN

Soldogg er en ganske unnselig plante, bare 10 - 15 cm høy, med små hvite blomster og med farger som ikke skiller den ut fra annen vegetasjon på myr. Men ser en godt etter på myra kan det hende at en finner en kamp på liv og død, der soldoggen har fanget et insekt. Soldoggen fanger insekter med sine klebrige hår. Insekter som blir lokket til av plantens lukt setter seg fast i de klebrige dråpene og blir sakte løst opp mens nitrogenet blir tatt opp av planten. Soldogg er en av de største slektene av kjøttetende planter i verden, men har kun tre arter i Norge.

GEOLOGISKE MESTERVERK

Naturens mesterverk  -  naturlige underverker på Hvaler

 

SVANETANGEN, HERFØL

"Det som er, er det som har vært."

- Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 - 1831)

 

Vær, vind, is og vann har gjort sitt arbeid gjennom millioner av år. Den siste istiden la en tung iskappe over hele Norge, og isens tyngde presset landet ned.

For omtrent 11 000 år siden ble klimaet mildere, og landet ble isfritt langs kysten. Samtidig steg havet. De høyeste toppene langs kysten av Oslofjorden ble liggende omtrent 70 meter under havflaten – som dype undervannsskjær!

 

 

SVANETANGEN, HERFØL.

I Hvaler-skjærgården kan du oppleve et kystlandskap som har vært utsatt for få inngrep. Her er det glatte svaberg, forblåst kystskog og blått hav som møter øye. Det er flere korallrev i området, og det 1200 meter lange Tisler-revet er verdens største kjente innenskjærs kaldtvannsrev.

 

 

SLETTEVIKA, VESTERØY.

Morgenlyset inn over skjærgården før fugleliv og menneskemylderet våkner, er uforlignelig. Solrenningen i fire-tiden siger fram over blygrått berg som ildmørje fra en smelteovn. Noen timer senere viser det blendende dagslyset et størknet landskap av lavabergarter, granitter og syenitter som er det geologiske Østfold.

 

 

«Katedralen», den store jettegryten med form som et gotisk kirkevindu. Ved «Katedralen» er det et fantastisk landskap av svaberg. Nyt svabergenes alle former som istiden har skapt. 

Kystlandskapet på Hvaler er vakkert. Her finnes ikke høye tinder og dype daler, men til gjengjeld er de blankpolerte svabergene og småøyene svært så innbydende. Ikke la deg lure til å tro at geologi er lite spennende. Steinformasjonene du kan se når du hopper i land på en øy eller en liten holme, forteller at her har det skjedd mektige geologiske prosesser.

Syd på Herføl finner du mange interessante jettegryter som du kan sitte i, eller bade i som badekulp. På bildet ovenfor sees jettegryten «Katedralen», eller «Hvalgapet», som mange andre vil kalle den.

 

 

Store deler av Hvaler Prestegårdskog ble fredet som naturreservat i 1993 for å bevare sandfuruskogen og lågurtfuruskogen i dette området. Sandfuruskogen er den eneste forekomsten av denne skogtypen som er registrert i Øst-Norge. Naturreservatet grenser mot de to flotte badestrendene Storesand og Ørekroken, og som er en del av Ytre Hvaler nasjonalpark. 

 

 

 

Vi seiler i øst og vi fisker i vest. Alle gjør alltid det som er best. Havet er levende, artsrikt og rent. Over alt er det pent. 

                                                                                                                                                                                           - E. Børressen    

 

                                             

 

KORALLENE UTENFOR HVALER LEVER PÅ STORE DYP, OG SKAFFER SEG FØDE VED Å FILTRERE HAVVANNET.DETTE FOTO: TOMAS LUNDÄLV

Det finnes flere korallrev i Hvalers havområde, og det 1200 meter lange Tisler-revet er verdens største kjente innenskjærs kaldtvannsrev.

Lophelia – byggesteinen i revene Det finnes flere arter av koralldyr i Hvalers farvann, men det er bare én som bygger rev, nemlig Lophelia pertusa. Lophelia bygger et hardt, forgrenet skjelett av kalsiumkarbonat. I enden av dette skjelettet sitter de levende dyrene og etter hvert som disse dør, blir skjelettet stående. Slik vokser revet. Veksten er svært langsom, bare én til to millimeter i året.

Man regner med at  korallrevet Tislerrevet kan være 8500 år gamle, det betyr at det begynte å vokse straks etter siste istid. 

VELVÆRE - YOGA - SPA

Yoga, SPA og Velvære i skjærgårdsparadiset Hvaler

 

“The truth is that our finest moments are most likely to occur when we are feeling deeply uncomfortable, unhappy, or unfulfilled. For it is only in susch moments, propelled by our discomfort, that we are likely to step out of our ruts and start searching for different ways or truer answers.”

— M. Scott Peck

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yoga for kropp og sjel i fredlige omgivelser

Utøvelsen av yoga har eksistert i mer enn 5000 år, og praktiseres av mange hundre  millioner mennesker verden over den dag idag. Regelmessig yogatrening er en fantastisk investering i hverdagen og i livet generelt.

Yogaen arbeider på mange ulike nivå og med flere av kroppens ulike systemer samtidig, og er en svært helsefremmende form for trening. Ved å delta på felles yogatrening vil du kunne kjenne på de unike og gode effektene yoga har på hele vår væren, vår kropp og vårt sinn, og lære deg enkle teknikker du kan ta i bruk på egenhånd.

Yoga har mange fordeler. Blant annet fremmer det god muskelstyrke og bedre pust, en sunnere og smidigere kropp, god smertelindring, et økt energinivå samt bedre søvnkvalitet. For å kunne dra nytte av de gode virkningene av yoga fullt og helt anbefales det å praktisere yoga jevnlig slik at du virkelig erfarer hva yoga er og hva det gjør med deg.

Det som er helt sikkert er at yoga gir deg et nydelig og etterlengtet pusterom i hverdagen, en sann  nytelse for kropp og sjel.

Mediyoga;

MediYoga, Medisinsk yoga, er en terapeutisk form for yoga som har til hensikt å skape balanse i kropp og sinn. Denne yogaformen har sin opprinnelse i Kundaliniyoga og er sammensatt av enkle men kraftfulle fysiske øvelser i kombinasjon med pust og konsentrasjonsteknikker. MediYoga er en yogaform som passer for alle, og alle øvelsene tilpasses deg og ditt behov.

For de som sliter med symptomer som utmattelse, kroniske smerter og andre helseutfordringer som gir redusert fysisk kapasitet, vil MediYoga være en god og skånsom måte å trene kroppen på. Yogaøvelsene utføres langsomt, kontrollert og med innlevelse. Målet er å skape mental avspenning og balanse i kropp og sinn, samt å utvikle fysisk smidighet gjennom ulike øvelser. Det drives mye forskning rundt effektene av MediYoga og resultatene er bemerkelsesverdige. Blant de dokumenterte virkningene kan det nevnes reduksjon av blodtrykk, bedring av muskel- og skjelettlidelser samt lindring av svært mange stressrelaterte plager. For mer informasjon om de gode effektene av denne typen yoga, les mer på www.mediyoga.no.

Mediyoga kurset går over 8 uker, og timene varer i 90 minutter. Som deltaker får du kjøpt ulike startpakker med cd som gjør det enklere for deg å sette igang yogapraksisen hjemme. I sommerhalvåret kan du delta på drop-in timer i Mediyoga i moderne lokaler på Vesterøy. Følg med på vår nettside www.indigovelvære.no for mer informasjon.

Gravidyoga;

Er du gravid og ønsker å forberede deg til fødsel gjennom myk og skånsom trening? 

Nå kan du trene gravidyoga på Hvaler! Gravidyoga er en investering i din og barnets hverdag i tiden under og etter graviditeten. Det du spiser, tenker og gjør i din hverdag under graviditeten har stor påvirkning ikke bare med tanke på deg selv, men også for barnet i magen din. Yoga gir deg ikke bare ro og velvære i svangerskapet, det gir mange flere gunstige virkninger som både du og barnet ditt kan dra nytte av gjennom svangerskapet, fødselen og i tiden etter fødsel. Denne treningsformen er skånsom, helt uten hopp og sprett, noe som passer bra når du bærer et barn i magen.

 

Spa & Velvære

Indigo Velvære åpnet sine lokaler på Vesterøy sommeren 2013. Lokalene innbyr til herlige sanseopplevelser gjennom et bredt spekter av kroppsbehandlinger og må oppleves. En herlig duft av østens krydder og spa, og enharmoniserende fargekombinasjon i lokalet som omkranses av naturens fred bringer deg straks inn i en tilstedeværende tilstand som nærer dine tanker og følelser på en unik måte.

Hos Indigo får du senket skuldrene, slappet av og gitt deg selv den tiden og velværen du trenger for å opprettholde god balanse og helse for kropp og sjel. 

Indigo Velvære tilbyr et bredt spekter av kroppspleie, massasjeterapier og spabehandlinger. Er du usikker på hvilken behandling som passer for deg, eller ønsker hjelp til å komponere den perfekte velvære-opplevelsen, vil terapeuten hjelpe deg i valget.

Privat spa og yoga i naturskjønne omgivelser;

Vi ønsker å tilby unike velværeopplevelser i nær tilknytning til havet og tilbyr nå privat spa for jubilanten, par, vennegjengen eller ved andre spesielle anledninger. 

Havet har en unik avslappende og beroligende effekt på våre sanser og vi er stolte av å kunne tilby rekreasjon og velvære i umiddelbar nærhet til havet. Her får du uforglemmelige opplevelser og etterlengtede pusterom i hverdagen.

Profesjonelle terapeuter inviterer både til enkel-, duo- og gruppebehandlinger. Ta med deg din kjære, en venninne eller venninnegjengen for å nyte litt ekstra velvære og kvalitetstid i en hekstisk hverdag.

Vi skreddersyr gjerne spa-pakker for privatpersoner og grupper i forbindelse med spesielle anledninger. I en egen leilighet tilknyttet spalokalet kan man nyte egentid alene, med kjæresten eller sammen med venninnegjengen. Leiligheten er best egnet for grupper på 2-8 personer. Her kan du selv ta med medbrakt mat og drikke, og ordne istand det du måtte ønske. I leiligheten kan du få privat yogaundervisning for en eller flere personer dersom det er ønskelig. På sommerstid er det mulighet for utendørs yoga på plattingen med vakker utsikt mot Papper og omgivelsene rundt. 

Nærheten til naturen her er til å ta og føle på, og vil forsterkes gjennom yogapraksis og velværebehandlinger. Det skapes rom for fred og magi.

Utleie;

Vi tilbyr utleie av ny, flott leilighet og villa i umiddelbar nærhet til Vauerkilen på Vesterøy. Ta kontakt for priser og mer informasjon.

Gavekort;

Vi selger gavekort på valgfrie behandlinger, og sender deg gjerne gavekortet i posten.

 

 

 

 

Duo-massasje

 

 

 

 

 

 

 

 

Eieren av Indigo Velværes egne ord

 

Jeg heter Sølvi Palesa Gulbrandsen og er eier og daglig leder av Indigo Velvære. Jeg er utdannet idrettspedagog ved Norges Idrettshøgskole og har en videreutdanning i spaterapi fra Axelsons Bodywork School. Jeg har jobbet med massasje og spaterapi siden 2008 og har vært tilknyttet blant annet Olavesen Spa Grand Hotel og Inch i Oslo. Jeg har utdannelse som barneyogalærer gjennom Oslo Yoga, og har god erfaring med barneyoga i barnehagehverdagen og fra ulike arrangement. Høsten 2014 tok jeg instruktørutdannelse i medisinsk yoga, en terapeutisk yogaform med opprinnelse i Kundaliniyoga som har til hensikt å skape balanse i kropp og sinn. Jeg har praktisert yoga, meditasjon og reiki i flere år, og ser på dette som verdifulle verdier i arbeidet med mennesker og ulike behandlingsformer.

Under behandlingen jobber jeg både muskulært og energetisk, og det er viktig for meg å skape rom for dyp avspenning både fysisk, psykisk og emosjonelt. På denne måten kan man gi slipp på spenninger som sitter dypt i kroppen, både ved hjelp av den spesifikke behandlingsformen, men også ved å virkelig gi slipp på det man går og bærer på i form av psykisk stress. Behandlingene gir ro, næring og pleie til hele mennesket, både fysisk og psykisk.

Etter å ha gjennomgått et skifte i livet har jeg og min familie valgt å flytte fra Oslo til Hvaler for å skape et nytt liv i fredelige og harmoniske omgivelser. Dette har gitt meg muligheten til å tilby gode velværeopplevelser til andre mennesker gjennom yoga, spa- og velværebehandlinger tilpasset store og små i Østfold.

_______________________

BADEPLASSER

Strender og badeplasser på Hvaler

Karakteristiske fiskebuer på glattskurte svaberg, jettegryter, salt bad og Søsterøyene i det fjerne. Barnlig glede blandes med bølgeskvulp. Det er sommer, det er sol – og det er høysesong for strandliv! Vi har tatt turen til alle Hvalers badeperler for å gi deg en fullspekket meny med de beste badeplassene i øyriket. 

PARADIS FOR ELSKERE AV SJØMAT

Fersk sjømat i særklasse fra Fjordfisk 

 

KOLLENE RUNDT HAVNA I UTGÅRDSKILEN EGNER SEG VELDIG GODT SOM UTSIKTSPLASS TIL LIV OG RØRE I SKJÆRGÅRDEN OG EN HYGGELIG PIKNIK.

 

De fleste av oss setter pris på fersk mat rett fra havet. Og spesielt når vi ferierer langs Østfoldkysten om sommeren blir vi minnet på den gode maten havet har å by på. Noen ganger i løpet av ferien kan det være spennende med en fisketur, men de fleste av oss handler det meste av sjømaten i butikk. Da kan det være kjekt å vite om Fjordfisk AS som har holdt på helt siden 1948.

 

Fiske- og fangst-tradisjoner

Hvaler har sannsynligvis vært bebodd – eller i hvert fall blitt benyttet av fiske- og fangstfolk – nesten fra den tid øyene dukket opp av havet. Da er det vel naturlig at Norges største fiskemottak øst for Lista ligger i Utgårdskilen på Hvaler.

Ingen slår kvaliteten og utvalget på den ferske sjømaten Fjordfisk kan friste med. Fjordfisk AS er Østlandets største mottak av fisk og skalldyr. Ferske råvarer direkte til kundene er deres unike «vare­merke». Hver dag leverer et 30-talls fiskebåter ferske råvarer til de moderne mottakene deres i Utgårdskilen og Skjærhallen på Hvaler, samt fiskemottaket i Son.

 

 

 

 

 

 

 

Fjordfisk har også butikker med serveringssted i tilknytning til fiskemottakene. På Skjærhallen og Utgårdskilen kan de også friste med rykende ferske «Hvaler-reker» og god drikke, i et maritimt og hyggelig miljø på bryggekanten. Noe å glede seg til en varm sommerdag?

 

 

DET ER ALLTID HYGGELIG Å STIKKE INNOM HO GUNN BARM I FJORDFISK SIN LILLE, MEN VELFYLTE FISK- OG SJØMATBUTIKK FJORDKROKEN I UTGÅRDKILEN PÅ VESTERØY. 

Du har sikkert hørt om den berømte «Hvaler-reka» og Fjordfisk sin egen «Selskapspudding». Disse omsettes i stor stil i Østlandsområdet. Hele 2000 tonn kvalitetsfisk og skalldyr går hvert år direkte til produk­sjon eller pakking i de tre anleggene deres, som alle ligger på brygge­kanten. Herfra leveres det dagsferske fiske- og skalldyrprodukter til et 80-talls grossister, fiskehandlere og dagligvareforretninger over store deler av Østlandet. Omtrent halvparten av den ovennevnte fangsten er reker, og hele 400 tonn reker blir kokt til spiseferdige «Hvaler-reker»! Resten av rekene (omtrent 600 tonn) leveres til industrien for videre­foredling, og en betydelig mengde eksporteres til Sverige.

 

 

DET MESTE AV FISKET FRA FISKEBÅTENE TIL FJORDFISK FOREGÅR SØRVEST FOR HVALER. I BAKGRUNN PÅ BILDET SKIMTES HVALER MED ASMALØY MED BRATTESTØ, OG I MIDTEN OG TIL VENSTRE SEES STORE DELER AV SPJÆRØY.

 

 

Dypvannstorsken, som lever sitt hemmelige liv på 3-400 meters dyp, er et biprodukt ved tråling etter reker. Etterspørselen etter dyp­vannstorsken – fra restaurantene alene – er langt større enn tilgan­gen. At torsk med fantastisk kvalitet lever på dypet av Oslo-fjorden er det mange som ikke er klar over. Dette gjaldt også juryens med­lemmer i Det Norske Måltid 2010. Under sin jakt på smaken av Norge, vant Fjordfisk frem med produktet «Dypvannstorsk» i kategorien «Årets råvare sjø».

 

DAGLIG HELE ÅRET BLIR DET BRAKT I LAND FANGST TIL FISKEMOTTAKET I UTGÅRDSKILEN PÅ HVALER. HER FRA EN KALD OG GUSTEN DAG I JANUAR. FISKEREN LOSSER I LAND EN SOLID FANGST MED SJØKREPS.

INSTAGRAM  -  #fjordfisk

 

Slik kommer du deg til Utgårdskilen og  Fjordfisk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Map data ©2017 Google

Terms of Use

Report a map error

BIL:

Med bil kommer du først ut til Vesterøy og her passerer du Kiwi og prix på hver sin side av veien, her tar du første vei opp til høyre etter at du passert bensinstasjonen  (eneste bensinstasjon på Vesterøy og Hvaler). Følg så denne veien uten å ta av, så vil du til slutt ende i Utgårdskilens havneområde. God tur!

BUSS:

Det går også buss fra Fredrikstad til Utgårdskilen. Søk i boksen nedenfor:

SKJÆRGÅRDSFISKE

Skjærgårdsfiske

Skjærgårdsfiske er aldri kjedelig. Det finnes alltid en metode som fungerer og det finnes alltid fisk. Blant Fredrikstads og Hvalers tusentalls øyer, holmer og skjær finner du alltid en plass for deg selv, og stangfiske i skjærgården er helt fritt og gratis.

 

Jakten på havets dronning

 

Våren er den store høytiden for kystfiskeren som er på jakt etter sjøørreten. Havets dronning kalles sjøørreten, og den er mer eksotisk og vanskelig å få til å bite enn makrell og sei. For sjøørreten er sky fisk, som kun lar deg få noen sjanser før den stikker av. Fisk mellom holmer og skjær, gjerne på strømfylte steder. De beste mulighetene har du hvis du benytter timene i grålysningen eller når skumringen siger på. For på denne tiden av døgnet trekker sjøørretene inn på grunna for å beite på de byttedyrene som lever her. Mageprøver viser at den store sjøørreten helst beiter på sild og brisling. Sluker som ligner disse bør være førstevalget, og sluken bør gå fort og rykkvis.

Husk at det finnes en generell fredningssone på 100 meter fra bekker som har sjøørret. På disse stedene kan man ofte få tynn og utgytt fisk. Trekk vekk og finn heller viker og grunner med maks to-tre meters dyp om du er på jakt etter sjøørreten. Holmene ved Puttesundbroen og holmene ved badestranden Djupeklo samt områdene utenfor innløpet til Skjebergkilen er fine fiskeplasser om det er sjøørreten du er på jakt etter.

 

Makrellen

 

Makrellen er sommerens mest populære fisk. Makrellen kommer først når vanntemperaturen ligger på 10-14 grader. Den kommer inn i Oslofjorden i mai-juni for å gyte. På sensommeren kommer det et innsig av makrell i alle størrelser. Makrellen beiter på småsild og krepsdyr. Den beste fisketiden er ved soloppgang og solnedgang. Makrellen og brennmaneten ønsker samme temperatur, og de beiter også delvis på de samme små dyreartene. Solgangsbris og middels vannstand gir de beste fiskeforhold.

 

Torsk og sei

Torsken gyter og oppholder seg i fjorden. Torsken ønsker temperaturer mellom 6 og 10 grader. Denne temperaturen er nær land i månedene mai, oktober, november og desember. Seien trives best i samme vanntemperatur som torsken og er lettest å finne på grunner. Seien oppholder seg i Oslofjorden til den er ca. 3 kilo. Da forlater den fjorden og trekker til gyteplassene.

 

Fisk i feriemodus

Juli er ferietid for de fleste nordmenn. Da trekker vi ut til kysten og havet – enten for å bo i telt, hytte eller båt. Mange drømmer også om å fiske og få mye fisk. Men når sola steiker er det ikke lett å finne fisk som er bitevillig. Men det er ikke umulig å få fisk om sommeren. Det gjelder bare å komme seg ut med en båt. Fisking på dypt vann og bruk av naturlig agn sikrer fangst også på varme sommerdager.

KAJAKK & PADLING I SKJÆRGÅRDEN

Frihet & Eventyr

Padle på et stille hav eller lek i bølgene. Utforsk trange sund og viker. Du kommer fascinerende tett inn på fuglelivet der du glir nærmest lydløst gjennom det solglitrende vannet.

 

Kajakk året rundt

 

PIKESTEN FYR, BRATTESTØ PÅ ASMALØY.

Skjærgården på Hvaler regnes som ett av landets beste og mest unike padleområder. Det er sjelden man finner en skjærgård som er så lett tilgjengelig som Hvalers arkipelago. Selv om det skulle blåse kraftig opp er det som regel enkelt å finne beskyttende leder mellom øyene eller i kilene og sundene. De mer beskyttende farvannene er også utmerkede for familien eller nybegynneren for å prøve seg på kajakksporten og finne sitt eget yndlingssted i skjærgården.

For deg som søker utfordringer og bølger byr Hvaler på mange fine og egnede områder der du kan plaske og leke i høy sjø. Følgende tre steder er det ofte røff sjø; Vestsiden av Akerøya (her er du utsatt/i fare ved havari), sydvestområdene av Vesterøy, Asmaløy, utefor strendene Ørekroken og Storesand på Kirkøy, og vestsiden av øya Herføl.

Det passer godt å padle året rundt, og du får ulike opplevelser avhengig av når på året du velger å padle. På våren ligger skjærgården øde og stille, og du har hele den vakre skjærgården for deg selv. Om sommeren surrer det av liv. På høsten er det kraftigst blåst, og på vinteren da isen har lagt seg i vikene råder en fantastisk ro.

SURFING HVALER

Surfing Hvaler

 

Hvaler må sies å være blant det ypperste av surfe-steder i Skandinavia. På Kirkøy ved sandstrendene Ørekroken og Storesand har du blant Norges beste forhold for alle typer brett-surfing. Se de beste surfe-stedene på Hvaler her:

 

ØREKROKEN

Ørekroken - paradis for windsurfing og kiting Ørekroken er sammen med Mølen i Vestfold, Østlandets beste område for all type surfing. Ørekroken er en meget populær badestrand om sommeren, vær derfor ekstra varsom ved badebøyene inne i bukten. Ellers utenfor badesesongen er det flott å bruke badestranden som base.

 

ØREKROKEN - PARADIS FOR KITESURFING

BRATTESTØ

Klassisk sted for windsurfing siden 1980-tallet. Flotte strekk med fantastiske omgivelser med Akerøya og Akerøya Fort i vest, og Brattestø og Asmaløys vakre skjærgård i øst. Stranden i Brattestø fungerer fint som base. 

 

 

 

“Strekket mellom Asmaløys vestside og Akerøya fort har vært populært blant surfeentusiastene siden 1980-tallet. ”

— Visit Hvaler

 

VEST FOR AKERØY

 

Området vest for Akerøya er kanskje det beste område for surfing på Hvaler. Ulempene her er at det er langt ut hit, og man er ekstremt sårbar ved et havari.

SKJÆRHALDEN

 

Skjærhalden fikk en ny og flott badestrand i 2013, og den fungerer utmerket som base for aktivitetene. Topp forhold for windsurfing. Området frekventeres mye av fritidsbåter og Hvalerfergene, så vær oppmerksom i dette litt "trange" farvannet. Den store båttrafikken gjør at det ikke er egnet for "liggetid" i vannet for ferske surfere.

SKIPSTADSAND

Meget bra område, det trekker bra her, men ikke egnet for nybegynnere her. Mye skipstrafikk samt at det er risiko for å bli "dratt med ut".