Skjærgårdstjenesten - havets renovatører

Skjærgårdstjenesten ble først etablert I Oslofjorden i 1992 etter initiativ fra Miljøverndepartementet med det formål å få etablert en operativ tjeneste som skulle drive renovasjon og skjøtsel i de mest brukte friluftsområdene i hele fjorden, fra svenskegrensen i øst til Telemarkskysten. I dette samarbeidet deltar også kommunene og fylkeskommunene med økonomiske bidrag, I tillegg til de statlige midlene som danner grunnlaget for tjenesten.

Hvaler-enheten med Tom Eilertsen og Eivind Børresen om bord i Svanen.

 

 

I dag er Skjærgårdtjenesten etablert i hele kyststrekningen forbi Lindesnes til og med Bergen i vest. Antall båter som inngår I flåten til Skjærgårdstjenesten, utgjør i dag totalt 40 båter av varierende størrelse. Felles for disse er at de bærer fargen og logoen til Skjærgårdstjenesten. Mannskapet ombord har kompetanse til å

utføre oppgavene som skal gjøres. Oslofjorden og den nordvestlige kysten av Skagerrak er organisert

i 4 driftsområder:

 

1. Ytre øst fra Hvaler, via samtlige kommuner langs kysten til

Vestby kommune.

2. Kystkommunene i Indre fjord fra Frogn og via samtlige kommuner

langs kysten til Oslo og ut til Hurum i vest.

3. Ytre vest fra Larvik via samtlige kommuner langs kysten og opp

til Hurum.

4. Telemarkkysten med kystkommuner i dette fylket.

 

Primæroppgavene til Skjærgårdstjenesten er renovasjon, vedlikehold og skjøtsel av offentlig eide friluftsområder langs kysten. Drive informasjons- og holdningsskapende arbeid rettet mot brukere av skjærgården, samt utøve oppsynsoppgaver i samarbeid med Statens Naturoppsyn.

For Skjærgårdstjenesten er det derfor viktig at alle respekterer anvisningene fra Skjærgårdstjenestens folk.

Ring Skjærgårdstjenesten: 94 88 59 52 eller se www.skjaergardstjenesten.no